Serveringstillstånd

För att få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa drycker krävs tillstånd från kommunen. Det gäller varje form av servering mot betalning med vinstintresse. Tillståndet söker du hos kommunen: Blankett för serveringstillstånd. Kostnader för serveringstillståndet finner du i avgifter och taxor alkohol- och serveringstillstånd (pdf-dokument).

Vilka är skälen för att ha serveringstillstånd

Alkohollagen är den lagstiftning som reglerar vad som krävs för att få servera och sälja alkoholdrycker. Lagen är en social skyddslag och har till främsta syfte att begränsa alkoholens negativa skadeverkningar. Den alkoholpolitiska hänsynen har enligt lagen företräde framför de näringspolitiska.

Servering av alkoholdrycker får endast ske i sådan omfattning och i sådana former att skador eller brister i ordning och nykterhet på serveringsstället inte uppstår och som ett särskilt skydd för ungdomor finns åldersgränsen 18 år.

Vem utfärdar serveringstillstånd?

Kommunen utfärdar serveringstillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa drycker.

För att få tillstånd att servera alkohol krävs det även kunskaper i alkohollagen. Personuppgiftslagen (1998:204).

Vad menas med serveringstillstånd?

Ett serveringstillstånd ger innehavaren rätt att servera alkohol mot betalning.

Tillståndet kan avse servering till allmänheten eller till slutet sällskap och kan gälla året runt, årligen under viss tidsperiod, enstaka tidsperiod eller enstaka tillfälle.

Serveringen får bara ske i samband med matservering och endast i de lokaler, som angetts när tillståndet söktes.

Vem ansvarar för tillsyn av serveringstillstånd?

Kommun och polis ansvarar för tillsyn av serveringstillstånd i kommunen. Tillsyn innebär en kontroll av hur reglerna i alkohollagen följs. I den ingår även tillsyn av ölförsäljningen i livsmedelsbutiker och andra ställen där öl klass II säljs.

Behövs tillstånd att sälja öl klass II?

Inget särskilt tillstånd behövs för att få sälja folköl. Villkoret är dock att det sker försäljning av livsmedel i samma lokaler samt att försäljning av folköl anmäls till kommunen. Försäljning får inte påbörjas innan anmälan har gjorts.

Var söker man serveringstillstånd?

Ansökan om serveringstillstånd ska göras hos den kommun (tillståndsmyndighet) där restaurangen är belägen. Ansökningar om serveringstillstånd i Robertsfors kommun handläggs av Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ansvarig handläggare är David Grahn som nås på tfn 0934-140 32.

Kommunen tar ut en kostnad för att få ansökan prövad. Du finner samtliga kostnader i avgifter och taxor alkohol- och serveringstillstånd (pdf-dokument).

Följande faktorer bestämmer tiden det tar att få sin ansökan behandlad. Tänk på att söka i god tid.

  • Ansökan måste vara komplett, innan någon som helst behandling av den kan påbörjas.
  • Remissyttranden kommer att inhämtas från räddningstjänsten, polis, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, skattemyndigheten samt kronofogden.
  • Ansökningar om serveringstillstånd till allmänheten eller stadigvarande till slutna sällskap beslutas av Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd för slutna sällskap etc sker genom delegationsbeslut av socialchef.

Ansökning skall göras på en särskild blankett

Kontaktperson

Socialchef

Jhonas Nilsson

Telefon: 0934-140 32

jhonas.nilsson@robertsfors.se