Vattenskoter

Vi vill upplysa om att det inte är tillåtet att köra vattenskoter någonstans i Robertsfors kommun.

En vattenskoter får endast köras på allmän farled och platser som utpekats av Länsstyrelsen. Den som kör måste ta hänsyn till miljön och naturliv. Vattenskotern får inte heller köras på ett sätt som i onödan stör allmänheten. Den som kör vattenskoter har samma ansvar som alla andra som framför farkoster på sjön.

Miljöpåverkan av vattenskotrar har utretts i förarbetena till vattenskoterförordningen (prop.1992/93-97). Störningarna handlar både om bullerstörningar och påverkan på djur- och växtliv. Intensiv körning med vattenskoter inom ett begränsat område, kan ge upphov till höga och oregelbundna ljudnivåer som kan upplevas mycket störande. Körning med vattenskoter i anslutning till badplatser kan även medföra risk för påkörningsolyckor. I grunda vatten med mjuka bottnar finns risk för skador på växt – och djurliv. Vattenskoterkörning kan också ställa till med skada i andra områden med störningskänsligt fågelliv.

Om du känner att allmänheten eller naturlivet störs av pågående vattenskotertrafik nära dig, så är det myndighetsmässigt främst Polisen du ska vända dig till.

Vill ni få mer information om lagar och regler gällande skoteråkning på vatten kan ni läsa på Länsstyrelsens hemsida (extern-länk)