Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Överförmyndarnämnd

I varje kommun skall finnas antingen en ensam överförmyndare eller en överförmyndarnämnd vars uppgift är att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. I Robertsfors finns en gemensam nämnd tillsammans med övriga kommuner i Umeåregionen.

Ansvarsområde

Överförmyndarnämnden i Umeåregionen är en gemensam nämnd för överförmyndarna i Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs. Den gemensamma nämnden är verksam från och med 2015-01-01 och är en kommunal tillsynsmyndighet. Överförmyndarnämnden i Umeåregionen ska utföra de uppgifter som ankommer på överförmyndaren i kommunen. Överförmyndarnämnden har i uppdrag att genom tillsyn motverka rättsförluster för personer, som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande, inte själva kan tillvara sina rättigheter.

Så fungerar överförmyndarnämnden i Umeåregionen

Den gemensamma nämnden är en egen myndighet på samma sätt som övriga kommunala nämnder. Den gemensamma nämnden är juridisk person. Den gemensamma nämnden är företrädare för alla de samverkande kommunerna.

Efter allmänna val väljer kommunfullmäktige i respektive kommun ledamöter och ersättare till nämnden för längst fyra år.

Umeå kommun är värdkommun och utser i enlighet med lag ordförande och vice ordförande.

Överförmyndarnämnden i Umeåregionen består av åtta ledamöter och åtta ersättare enligt följande fördelning.

Kommun Ledamöter Ersättare
Umeå kommun 3st 3st
Bjurholm 1st 1st
Nordmaling 1st 1st
Robertsfors 1st 1st
Vindeln 1st 1st
Vännäs 1st 1st
Ordinarie Roll Kommun
Åke Lindgren (s) Ordförande Umeå kommun
Elmer Eriksson (m) Vice ordförande Umeå kommun
Marie-Louise Nilsson (s) Ledamot Umeå kommun
Henrik Helmersson Ledamot Bjurholms kommun
Inger Sellgren (c) Ledamot Nordmalings kommun
Sune Johansson (s) Ledamot Robertsfors kommun
Bengt Nilsson Ledamot Vindelns kommun
Sofie Gustafsson (s) Ledamot Vännäs kommun
Ersättare
Eilert Carlsson (s) Ersättare Umeå kommun
Gudrun Wallman (fp) Ersättare Umeå kommun
Lovisa Carneland (s) Ersättare Umeå kommun
Gunilla Edlund Ersättare Bjurholms kommun
Anneli Kuosmanen (s) Ersättare Nordmalings kommun
Martin Lundgren (C) Ersättare Robertsfors kommun
Vivi Nilsson Ersättare Vindelns kommun
Marianne Sandström (c) Ersättare Vännäs kommun

Nämndens verksamhet

Överförmyndarnämnden i Umeåregionens verksamhet bedrivs av en gemensam förvaltningsorganisation. Förvaltningsorganisationen heter Överförmyndarna i Umeåregionen (ÖFUR) och är placerad i Umeå. Överförmyndarna i Umeåregionen, ÖFUR’s, uppgifter är att

  • utföra samtliga uppgifter enligt delegation från överförmyndarnämnden i Umeåregionen
  • utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare
  • bereda sådana ärenden som inte kan delegeras
  • granska och förvara akter enligt dokumenthanteringsplan
  • rekrytera och utbilda gode män, förvaltare och förmyndare

Kontaktperson

Umeå Förmyndarkontor
Berit Persson
090-16 28 62
berit.persson@umea.se