Politisk organisation

Robertsfors kommun är en av 290 kommuner i Sverige och ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns i kommunen. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg. Kommunen styrs av förtroendevalda politiker som väljs i allmänna val vart fjärde år. Det betyder att du som myndig, svensk medborgare har möjlighet till inflytande och påverkan. 

Politisk ledning

Den politiska ledningen i Robertsfors kommun består av kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Högsta beslutande organ är kommunfullmäktige som bland annat beslutar om budget, taxor och avgifter, samt vilken skatt du som medborgare ska betala till kommunen.

Utskott

Idag består Robertsfors kommun av utskott samt de lagstadgade nämnderna: Jävsnämnd och Överförmyndarnämnd. De utskott som finns under kommunstyrelsen är: Allmänna utskottet, Barn- och Utbildningsutskottet, Socialutskottet, Tillväxtutskottet och Personalutskottet.

Historik

2009-04-07 beslutades om en översyn av förtroendemanna-organisationen inför kommande mandatperiod. En demokratigrupp bildades med representanter från de olika partierna i kommun-fullmäktige. I april 2010 behandlade kommunfullmäktige förslaget till ny organisation och 2010-04-21 antogs förslaget om ny politisk organisation. En tidsplan gjordes och den 1 november 2010 trädde den i kraft för kommunfullmäktiges del och den 1 januari 2011 för den politiska verksamhetsorganisationen. (Kf §26, Ks §48 Dnr 9010/66)

 Förslaget gick ut på att Robertsfors kommun avskaffar sina facknämnder, flyttar över arbetsuppgifter till kommunstyrelsen samt inrättar fullmäktigeberedningar och styrelseutskott. Ett nyckelord har varit att skapa ”helhetssyn”.

Styrande dokument

Kommunernas organisation och styrning regleras i kommunallagen som är gemensam för alla kommuner och landsting. Kommunerna styrs också av speciallagar som socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen.