Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Politisk organisation

Robertsfors kommun är en av 290 kommuner i Sverige och ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns i kommunen. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg. Kommunen styrs av förtroendevalda politiker som väljs i allmänna val vart fjärde år. Det betyder att du som myndig, svensk medborgare har möjlighet till inflytande och påverkan.

Politisk ledning

Den politiska ledningen i Robertsfors kommun består av kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Högsta beslutande organ är kommunfullmäktige som bland annat beslutar om budget, taxor och avgifter, samt vilken skatt du som medborgare ska betala till kommunen.

Utskott

Idag består Robertsfors kommun av utskott samt de lagstadgade nämnderna: Jävsnämnd och Överförmyndarnämnd. De utskott som finns under kommunstyrelsen är: Arbetsutskottet/Personalutskottet, Barn- och Utbildningsutskottet, Samhällsbyggnadsutskottet, Socialutskottet och Tillväxtutskottet.

Styrande dokument

Kommunernas organisation och styrning regleras i kommunallagen som är gemensam för alla kommuner och landsting. Kommunerna styrs också av speciallagar som socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen.