Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Information – Corona

Robertsfors kommun följer händelseutvecklingen gällande Coronaviruset. Kommunen följer de direktiv som svenska myndigheter rekommenderar. Länets myndigheter tar ett gemensamt ansvar, samverkar och följer händelseutveckling kontinuerligt. Mer information om viruset hittar du på:

Folkhälsomyndigheten
Krisinformation
1177 Vårdguiden
Socialstyrelsen
Region Västerbotten

 


 Uppdatering 2020-09-16 kl. 17.00

 Besöksförbud på särskilda boendeformer hävs

Besöksförbud på särskilda boendeformer för äldre har varit i kraft sedan den 30 mars. Detta besöksförbud som utlystes av regeringen kommer nu att hävas den 30 september. I samband med detta inväntas rekommendationer för trygga besök från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Att inte kunna träffas som förut är något som varit påfrestande för både äldre och dess närstående så vi välkomnar det nya beslutet.

I nuläget arbetar Robertsfors kommun via både samverkansgrupp regionalt och via lokal arbetsgrupp i syfte att ta fram lokala rutiner som ska säkerställa trygga besök mellan äldre i särskild boendeform och deras närstående. Dessa lokala rutiner, som kommer att bygga på nationella rekommendationer, kommer vara färdiga att tas i bruk den 1 oktober. Information om detta kommer här på Robertsfors kommuns hemsida inom kort.

 


 Uppdatering 2020-09-16 kl. 12.15

Provtagning av barn och ungdomar

Från och med den 14 september kan du som inte har BankID och har milda symtom ta prov på dig själv för att se om det är covid-19.
Egenprovtagning är lämpligt för vuxna och tonåringar, och kan göras när du haft symtom i minst ett dygn. Kom ihåg att stanna hemma i väntan på provsvar, så att du inte riskerar att smitta andra.

På 1177.se finns information om hur egenprovtagningen går till och var du kan hämta och lämna provtagningskit:

www.1177.se/vasterbotten/egenprovtagning

Primärvården i länet arbetar för att inom kort kunna erbjuda provtagning för barn i åldrarna sex till tolv år. Vid symtom som tyder på covid-19 ska barnet vara hemma tills hen varit feberfri och frisk i två dygn. Barn kan gå tillbaka till skola eller förskola även om de fortfarande har torrhosta eller lätt snuva när det har gått sju dagar sedan de blev sjuka och om de varit symtomfria i övrigt i minst två dygn.

 


 Uppdatering 2020-09-02 kl. 10.00

Provtagning av barn

Barn under sex år som har milda symtom behöver oftast inte provtas. Har ditt barn allvarliga symtom eller av någon annan anledning rekommenderas att lämna prov ska ni kontakta hälsocentralen för provtagning.

Barn som är sex år och äldre med symtom rekommenderas provtagning på samma sätt som vuxna. Men för närvarande har hälsocentraler och sjukstugor i länet inte möjlighet att provta alla barn med förkylningssymtom. Regionen arbetar med lösningar på hur provtagning av barn ska ske och information kommer inom kort att finnas på respektive hälsocentrals eller sjukstugas sida på 1177.se (https://www.1177.se/Vasterbotten/hitta-vard/?caretype=H%c3%a4lsocentral&q=&region=24&location=V%c3%a4sterbottens+l%c3%a4n&s=name)

Barn som inte provtas ska stanna hemma tills de är friska och ytterligare två dygn. Om barnet mår bra , men har kvarstående symtom som exempelvis torrhosta eller lätt rinnsnuva  kan barnet återgå till förskola eller skola när det har gått sju dagar sedan insjuknande.

Barn över 16 år med BankID kan provtas via egenprovtagning.

Denna text för Västerbotten är publicerad på 1177.se  under Lämna prov för covid-19 https://www.1177.se/Vasterbotten/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/lamna-prov-for-covid-19/ 

 


 Uppdatering 2020-09-01 kl. 15.30

Besök utomhus särskilda boenden

 Om anhörig önskar besöka sina anhöriga ska det ALLTID gå via chef och föregås av en individuell bedömning, från person till person. I samband med genomförande av besöket ska alltid tjänstgörande personal säkerställa att besökare/n är symtomfri.

Besöket ska ske under ordnade former och planeras i förväg, inga spontana besök som inte är bedömda av chef får förekomma. Besök som planeras äga rum på helgdagar ska vara bedömda och bokad med ansvarig chef senast torsdag före den helg besöket ska äga rum.

Viktigt att detta följs och respekteras av alla för att minska smittspridning.

Besökaren ska vara frisk.

Besöksskärmar med plexiglas
Det är inte tillåtet att ta med eget fika och bjuda på, utan fika sker var för sig. Den boende har sitt från boendet och anhörig har sitt.

 


 Uppdatering 2020-08-27 kl. 14.30

  • Det råder allmän smittspridning i hela Västerbotten. Det innebär att du riskerar att utsättas för smitta oavsett var du befinner dig i länet.

  • Provtagning och smittspårning är ett led i arbetet att minska spridningen av covid-19. Möjlighet till egenprovtagning finns för invånarna i Västerbotten. Testa dig, även om du bara har milda symptom.
  • Viktigt att fortsätta följa myndigheternas råd – Håll ut, håll avstånd och håll kontakten. Stanna hemma om du är sjuk.
  • Det råder besöksförbud på äldreboenden till och med 30 september.
  • Res kollektivt bara om du måste – gör plats för de som måste fram.

 


 Uppdatering 2020-08-04 kl. 15.30

Egenprovtagning för allmänheten

Sedan den 13 juli erbjuds allmänheten egenprovtagning  i Västerbotten.

Du kan ta prov på dig själv om de här sakerna stämmer in på dig:

  • Du har milda symtom som kan tyda på covid-19. Det kan till exempel vara hosta, snuva, halsont, illamående eller nedsatt lukt- eller smaksinne.
  • Du har haft symtom i minst ett dygn.
  • Du har BankID. Det går inte att hämta eller lämna ett prov åt exempelvis ett barn som saknar BankID.

Har du allvarliga symtom ska du inte ta prov själv. Då ska du istället vända dig till din hälsocentral för rådgivning och provtagning.

Du som inte kan eller vill ta prov på dig själv ska kontakta din hälsocentral för bedömning och provtagning.

Mer information om egenprovtagning för allmänheten hittar du här:
1177 Vårdguiden – Egenprovtagning för Covid-19 i Västerbotten


Uppdatering 2020-07-20 kl. 13.30

Information angående besöksförbud

Besöksförbudet på äldreboenden har förlängts av regeringen till och med den 31 augusti. I Robertsfors kommun omfattar det särskilda boenden för äldre, Lövlunden, Edfastgården och Nysätragården samt korttidsboendet Gläntan. Undantag från besöksförbudet kan medges om särskilda skäl föreligger, exempelvis vid vård i livets slut.

Besöksförbudet på våra gruppbostäder enligt LSS har upphört från och med den 22 juni. Det är dock mycket viktigt att besökare vidtar de försiktighetsåtgärder som rekommenderas av respektive verksamhet.

 


Uppdatering 2020-07-10 kl. 09.15

Information angående engångsvisir inom vården

Efter ett beslut från Arbetsmiljöverket är det inte längre tillåtet att rengöra och återanvända engångsvisir inom vård och omsorg. Detta har tidigare varit möjligt utifrån rådande situation avseende tillgången till skyddsmaterial. I Robertsfors kommun har vi använt oss av visir i förebyggande syfte i ordinärt boende. Då dessa inte får återanvändas efter rengöring har vi beslutat att endast använda visir vid misstanke om- eller vid konstaterad smitta av covid-19 samt då det utifrån föreskrifter om basala hygienrutiner ska användas. Genom detta beslut följer vi rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, Region Västerbotten samt Arbetsmiljöverket.”

 


 

Uppdatering 2020-06-23 kl. 13.00

Coronavirus – egenprovtagning

Från och med den 6 juli erbjuds personal inom hälso- och sjukvård, omsorg och annan samhällsviktig verksamhet att ta prov på sig själv vid symtom som kan tyda på covid-19. Egenprovtagning är frivilligt och det behövs en överenskommelse mellan medarbetare och ansvarig chef.

 Gör så här:

Stanna hemma och kontakta din chef om du har milda symtom som du misstänker kan vara covid-19 och vill göra ett självtest. Den som ska lämna prov får en arbetsplatskod av sin chef som ska anges vid registrering. Instruktion för provtagning följer med när man hämtar provtagningskit.

Kittet för egenprovtagning hämtas ut vid Robertsfors Hälsocentral (vid akutintaget) från och med den 6 juli, vardagar kl.13.00-13.30.

Region Västerbotten ansvarar för information som beskriver hur provtagning går till och var den sker:

https://www.regionvasterbotten.se/coronavirus/provtagning/egenprovtagning-for-personal

 Vad är samhällsviktig verksamhet?

Motivet till provtagning är att minska smittspridning och möjliggöra återgång till arbetet så tidigt som möjligt för berörda verksamheter. Utöver hälso- och sjukvård samt omsorg, har Länsstyrelsen identifierat samhällsviktiga verksamheter i länet. Mer information finner du på Länsstyrelsens hemsida:

https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/samhalle/krisberedskap/provtagning-for-covid-19-inom-samhallsviktig-verksamhet.html

Är du osäker på om du jobbar inom samhällsviktig verksamhet, kontakta din chef. Du kan även vända dig till Länsstyrelsen på 073-841 59 85 mellan klockan 9.00–15.00 vardagar.


Uppdatering 2020-05-04 kl.09.30

Information i händelse av stängning av förskolor och skolor i Robertsfors kommun

Regeringen har fattat beslut som gör det möjligt för förskolor, pedagogisk omsorg och skolor att stänga för att förhindra smittspridning. Beslutet innebär också att en huvudman kan stänga verksamhet på rekommendation av smittskyddsläkare eller av Folkhälsomyndigheten, samt på grund av att en stor del av personalen är frånvarande. Utgångspunkten i Robertsfors kommun är att förskolor och skolor ska hållas öppna, men det finns en beredskap ifall en stängning skulle bli aktuell.

Barnomsorg för barn vars vårdnadshavare arbetar i samhällsviktigt verksamhet

Om en stängning blir aktuell kommer barn upp till 12 år med vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet att erbjudas barnsomsorg i form av förskola eller fritidshem.

Den som bedriver samhällsviktig verksamhet ska snarast meddela sin respektive personal, ifall bedömningen är att personalen fullgör en samhällsnödvändig uppgift. Berörda vårdnadshavare ska då anmäla sitt tillsynsbehov via E-tjänsten på Robertsfors kommuns hemsida: https://minasidor.robertsfors.se/skolstangning. Kommunen kommer sedan att besluta om vilka som beviljas fortsatt barnomsorg. Om barnet har två vårdnadshavare ska bägge arbeta inom samhällsviktig verksamhet för att rätten till barnomsorg ska kvarstå vid en stängning.

Vid ett beslut om stängning av samtliga förskolor och skolor i kommunen kommer barnomsorg för förskolebarn att erbjudas i Bygdeå på Fyrklöverns förskola, i Robertsfors på Skogsgläntans förskola och i Ånäset på Apotekarens förskola. Fritidshem för barn 6-12 år kommer att erbjudas på Bygdeå skola, Jenningsskolan i Robertsfors och Nybyskolan i Ånäset.

Barn/elever med särskilda behov

Barn och elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling som enbart kan tillgodoses genom förskola eller fritidshem kommer att erbjudas plats på förskola eller fritidshem i händelse av stängning. Ansvariga rektorer för förskola och fritidshem för en dialog med berörda vårdnadshavare om detta.

Fjärr– eller distansundervisning istället för reguljär undervisning vid en skolstängning

Vid en skolstängning kommer elever i årskurs 1-9 i Robertsfors kommun att ges fjärrundervisning istället för undervisning i skolans lokaler. Alla elever kommer att få ta hem den Chromebook skolan tillhandahåller, läroböcker och annat material från skolan. Det är viktigt att det finns internetuppkoppling i hemmet för att eleverna ska kunna ta del av undervisningen vid en eventuell skolstängning. Om internet saknas i hemmet så ta kontakt med IT-pedagog Michael Nilsson, michael [dot] nilsson [at] robertsfors [dot] se, 070 369 03 95.

Förskoleklassens undervisning kommer att bedrivas som distansundervisning, vilket innebär att eleverna tar med sig material från skolan som de arbetar med i hemmet. Instruktioner kommer att läggas upp på Schoolsoft.

Om den garanterade undervisningstiden inte kan tillgodoses helt och hållet genom fjärr- och distansundervisning kommer kompensation att ges under nästkommande läsår för årskurserna f-8 och under sommarlovet för årskurs 9.

Tillgång till elevhälsa vid en skolstängning

Elever och vårdnadshavare som önskar kontakt med kurator, skolsköterska, logoped eller specialpedagog kan vid en skolstängning nå dem via meddelandefunktionen i Schoolsoft, via mejl eller via telefon. För elever som har pågående insatser från elevhälsan kommer fortsatt kontakt via telefon att erbjudas.

Stängning av enstaka förskolor och/eller skolor/fritidshem

Det kan bli aktuellt med en tillfällig stängning av enskilda förskolor/skolor/fritidshem om detta rekommenderas av smittskyddsläkare eller av Folkhälsomyndigheten samt om det blir omöjligt att bedriva verksamheten på grund av hög frånvaro bland personalen på grund av spridning av coronavirus.

Om en förskola eller en skola med årskurserna f-6 i Robertsfors kommun stängs kommer vi att i möjligaste mån ordna plats på annan förskola/skola/fritidshem för samtliga barn/elever vid den enhet som stänger. Barn till vårdnadshavare som deltar i samhällsnödvändig verksamhet kommer att erbjudas barnomsorg i form av förskola och fritidshem.

För elever i årskurs 7-9 kommer detta att innebära att den undervisningstid som inte kan genomföras på grund av stängning kommer att erbjudas vid senare tillfälle. För årskurs 9 kommer denna undervisning att erbjudas under sommarlovet. För årskurs 7-8 kommer undervisningstid som motsvarar den undervisning som gått förlorad att läggas ut under kommande läsår.

Mer information

Information om lagar och regler gällande skolstängning finns på Skolverkets och Myndigheten för samhällskydd och beredskaps hemsidor:

Frågor som rör en enskild förskola eller skola riktas till berörd rektor. Alla rektorer nås via växeln 140 00 eller via mejl fornamn [dot] efternamn [at] robertsfors [dot] se.

Övergripande frågor riktas till tillförordnad barn- och utbildningschef Hilda Vidmark, hilda [dot] vidmark [at] robertsfors [dot] se, 0934 141 40.


Uppdatering 2020-03-24 kl.09.30

Besöksförbud på våra äldreboenden

Med anledning av coronaviruset inför vi nu besöksförbud på våra äldreboenden, LSS gruppbostäder och korttidsboendet Gläntan. Detta för att skydda våra mest sårbara i samhället. Undantag gäller vid vård i livets slut och in- och utflyttningar. Besöksförbudet träder i kraft 2020-03-24 och gäller tillsvidare.


Uppdatering 2020-03-19 kl.18.30

Robertsfors kommun underlättar för företagens coronakonsekvenser

Coronapandemin drabbar vårt lokala näringsliv på olika sätt. Regeringen stödpaket är viktiga men vissa företag kan inte vänta utan behöver konkreta åtgärder nu på en gång.

Robertsfors kommun har därför undersökt hur pandemin slår mot våra lokala branscher och konstaterar då att boendeanläggningar och restauranger är de mest utsatta i dagsläget.

Kommunen har därför beslutat att ge våra lokala företagare inom detta område ett erbjudande att samtliga fakturor från kommunen avseende vatten, avlopp, tillsyn samt hyra med fakturadatum under perioden 1 april tom 30 juni kan betalas med kredittid 90 dagar.

Erbjudandet gäller registrerad näringsverksamhet oavsett associationsform inom aktuella SNI-registreringar och med en omsättning om minst 300 Tkr. Erbjudandet gäller således inte hobbybaserad verksamhet, föreningar och annan verksamhet som kan betraktas som sidoverksamhet.


Uppdatering 2020-03-17 kl.17.30

Vuxenutbildningen Lärcentrum övergår till Distans- och fjärrundervisning

Enligt beslut fattat av tf barn- och utbildningschef kommer vuxenutbildningen som finns på Lärcentrum i Robertsfors kommun att övergå till distans- och fjärrundervisning från och med torsdag 19 mars. Lärcentrum fortsätter att hålla öppet och vuxenstuderande är välkomna för möten med lärare och studie- och yrkesvägledare samt för tentamensskrivning, men ingen reguljär klassrumsundervisning kommer att bedrivas.

Vid frågor gällande gymnasieskolor i annan kommun hänvisas till respektive kommun eller huvudman för fristående skolor.


Uppdatering 2020-03-16 kl.09.30

Träffpunkter inom äldreomsorgen hålls stängda tillsvidare

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset hålls samtliga träffpunkter inom äldreomsorgen i Robertsfors kommun stängda från och med måndag 16 mars. Detta gäller även tisdagskaffet och rörelseträningen. Matserveringen på Nysätragården stänger också för externa gäster fr.o.m 16 mars. Det innebär att det inte längre är möjligt för äldre personer som inte bor på Nysätragården att komma och äta till gemensam lunch. Dessa beslut gäller tillsvidare.


Uppdatering 2020-03-11 kl.17.30

Kommunchef Karin Ahnqvist följande beslut för att förhindra smittspridning.

Budskap 1 och 2 är ett resultat av dialog och beslut i samverkanskonferens och ligger i linje med rekommendationer i länet.

1) Arbetsgivarfrågor – särskilt för personal inom sjukvård, samt vård – och omsorg

Robertsfors kommun har, genom kommunchef, fattat beslut om att de av kommunens medarbetare och studenter som i sitt arbete har direkt eller indirekt kontakt med patienter/brukare inom kommunal vård/omsorg och som de senaste 14 dagarna varit i område med samhällsspridning (Kina, Sydkorea, Iran, Norra Italien och österrikiska Tyrolen) av Coronavirus ska avstängas från arbetet. Det gäller även om de inte uppvisar symtom på sjukdom eller träffat någon med verifierad smitta. Tiden för avstängning är 9 dagar. Beslutet gäller till den 20 mars. Närmaste chef skall kontaktas.

2) Skydda de mest sårbara genom att undvika onödiga besök

För att undvika att smitta sprids, gäller samma restriktioner som tidigare: tänk på att inte besöka anhöriga eller bekanta som vårdas på vård eller omsorgsinrättning i länet om du tror att du bär på någon smitta.

Undvik onödiga besök på sjukhus och äldreboenden. Det skyddar de mest sårbara. På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om vad du kan göra för att förhindra smittspridning.

Folkhälsomyndighetens aktuella bedömning är att risken för att upptäcka fall i Sverige är mycket hög.


Uppdatering 2020-03-11 kl.12.00

Nya risknivåer gäller från och med 2020-03-11 kl 12.00.

Nuvarande risk för importfall: Mycket Hög

Risken för spridning i Sverige annat än till personer runt enstaka importfall: Mycket Hög

Vid frågor om Coronaviruset vänd dig i första hand till Folkhälsomyndighetens frågor och svar(FAQ), se länk nedan,  samt det nationella informationsnumret 113 13.

Om du varit i Kina, Sydkorea, Iran, norra Italien eller ett annat område där smitta sprids och har symptom som hosta, feber eller luftvägsbesvär kontakta Vårdguiden 1177. Samma sak gäller om du under de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som har covid-19.

Här kan du ta del av länkar och hänvisningar till ansvariga myndigheter

Läs mer på Länsstyrelsen i Västerbottens (extern-länk) hemsida som samordnar detta.

Information från Region Västerbotten (extern-länk) angående Coronaviruset.

Information om coronaviruset finns på Krisinformation.se (extern-länk)

Folkhälsomyndigheten (extern-länk) har sammanställt frågor och svar gällande till exempel smittovägar och hur du kan skydda dig och risker med viruset.

Region Västerbotten (externt-länk)

Vårdguiden 1177.se (extern-länk)

UD (extern-länk) har information om reserekommendationer och för dialog med de svenskar som finns utomlands.

Arbetsmiljöverket (extern-länk) har information till arbetsgivare,

Information in English

WHO (World Health Organization) (extern-länk)

EU:s smittskyddsmyndighet (European Center for Disease Prevention and Control) (extern-länk), uppdaterar läget om spridningen av covid-19

Senast uppdaterad: 16 september 2020, 16:55:34