Utbyte av switch och påverkan på internetleveransen

Under måndagen 29 januari kommer en av huvud switcharna i kommunens serverrum bytas, vilket kommer ske mellan 05:00-09:00. Detta kommer påverka internetleveransen i delar av nätet, vilket betyder att det kommer bli ett antal kortare stopp i internetleveransen inom detta servicefönster.

Senast uppdaterad: 26 januari 2018, 16:49:47

Störningar i sophämtning

På grund av rådande väglag kommer en del abonnenter inte att få sina sopkärl tömda torsdag 25/1, de som drabbas får sända säck vid nästa tömningstillfälle.

Senast uppdaterad: 25 januari 2018, 09:45:04

Reportage-18-01-18

Det kommunala aktivitetsansvaret: Ett stöd till kommunens unga

Robertsfors kommun har som alla andra kommuner i Sverige ett ansvar som omfattar alla ungdomar mellan 16 – 20 år som varken har eller håller på att skaffa en gymnasieexamen. Detta kallas det Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och innebär att kommunen har ansvar att hålla sig uppdaterad om vilka som berörs av detta samt kunna bidra med insatser för att unga ska kunna fullfölja sin utbildning. Läs mer…

Senast uppdaterad: 22 januari 2018, 13:30:08

En mast från Cue Dee i Sikeå

Näringslivsanalys

Hur ser näringslivsutvecklingen ut i Robertsfors kommun? Nu kan du ta del av en rykande färsk Näringslivsanalys från UC.

Vet du t.ex. hur många företag det finns i Robertsfors kommun och hur många av dem som är lönsamma och kreditvärdiga?

Genom UC´s analys kan du följa hur företagsklimatet har utvecklats i Robertsfors kommun under de senaste fem åren. UC Näringslivsanalys bygger på uppgifter om samtliga aktiebolag i alla Sveriges kommuner och analyser av företagens bokslut.

Ladda hem 2017 års Näringslivsanalys (pdf-dokument).

Senast uppdaterad: 22 januari 2018, 12:12:23

Racoon miljöfilter visar upp sina produkter

Stormöte för företagare i Robertsfors kommun

Den 29 januari bjuder Robertsfors kommun in företagare från hela kommunen till ett Stormöte med fokus på gemensamma utvecklingsmöjligheter. En inbjudan har under föregående vecka skickats ut till samtliga företagare i kommunen. Kvällen inleds vid 17.45 med gemensam middagsbuffé på Patronen Kök och Bar för att sedan övergå till presentationer av ett flertal intressanta aktörer.

Efter presentationerna kommer företagarna få möjlighet att tillsammans arbeta med konceptet ”Näringslivsråd”, för att avgöra om detta är relevant för dem samt hur det skulle kunna utformas. Intresset för denna aktivitet är stort och förhoppningen är att detta ska leda till kommunens tillväxtarbete går framåt, genom gemensamt engagemang.

Obligatorisk anmälan på: https://simplesignup.se/event/124545-stormoete-29-januari

Plats: Patronen Kök och Bar (Centrumhuset, Robertsfors)
Tid: 17.45, avslutning påbörjas 21.00.
Kostnad: Kostnadsfritt, enbart anmälan krävs

Schema för kvällen

18:15 – Kristina Jonsson Sundin, kommunchef Skellefteå kommun. Vilka möjligheter ger Northvolts etablering i Skellefteå våra lokala företagare i Robertsfors kommun?

18:45 – Mikael Bergmark, ny ägare till fastigheten Fabriken 1, även kallad E6. Vilka planer finns för fabriksområdet?

19:00 – Olle Norberg, Vår näringslivsstruktur och 2017 års raketföretag. Indelning i branschgrupper.

19:15 – Grupparbete

20:00 – Redovisning grupparbete och sammanfattning

21:00 – Bildande av bransch samt näringslivsråd samt avslutning.

Dessutom närvarar våra politiska företrädare samt Karina Folkesson, Regionchef Svenskt Näringsliv.

Senast uppdaterad: 22 januari 2018, 10:47:14

Underhåll av noder: Överklinten, Selsfors och Rislandet

Under måndagen den 22 Januari kommer underhållsarbete av noderna i Överklinten, Selsfors samt Rislandet ske mellan 08.00 till 17.00.  Det här betyder att internetleveransen kommer påverkas av ett antal driftstopp i dessa områden.

Senast uppdaterad: 21 januari 2018, 18:10:46

En blå nätverkskabel som ligger på golvet

Lägesuppdatering bredbandsutbyggnad 2018-01-05

Utbyggnaden av bredbandet har, som tidigare nämnts, på grund av hårt belastade entreprenadleveranser, kraftigt försenats utifrån den tidsplan som tidigare lagts. Markarbetena är, så när som på en del återställningsarbeten, klara i de områden som planerats, men förseningarna ligger främst i fiberarbetena där c:a 110 kunder väntar på installation i sina fastigheter. Inblåsning av kabel samt svetsning i brunnar är, med några undantag, klart.

Upphandlingen av entreprenadtjänsterna gjordes 2014 och 2015. Vid det tillfället var förutsättningarna inte klara när det gällde medfinansieringen ur Landsbygdsprogrammet, vilket medförde att upphandlingen fick formen av ramupphandling. Därigenom kan man inte ställa krav på leveranstider och därmed kopplade sanktioner. Istället gäller att kommunen kan ta in annan leverantör på den avtalade leverantörens bekostnad. Detta har vi provat, men då alla leverantörer av fibertjänster har varit överbelastade så har i stort sett inga resurser funnits att uppbringa.

Det är dock nu lämnat en tidsplan från leverantören där man säger att resterande installationer skall vara slutförda innan sista januari. Man kommer att sätta in 4 – 6 man för att färdigställa uppdraget. I första hand prioriteras permanentboende fastigheter varvid fritidsboende fastigheter kan komma att installeras i ett senare skede, i synnerhet i de fastigheter där ägaren aviserat att installationen kan dröja fram till våren.

Utbyggnad 2018-2019

Då avtalen med leverantörer av mark- respektive fiberarbeten upphörde vid årsskiftet pågår nu arbetet med nya upphandlingar. Dessa kommer inte att få karaktären av ramupphandlingar som tidigare. Istället kommer tidpunkt för färdigställande av de olika objekten att fastläggas. Upphandlingen omfattar två olika objekt som vardera innehåller olika områden/byar. Det går att lämna anbud på antingen ett av objekten eller bägge objekten. Härigenom ger vi möjlighet även för entreprenörer med begränsade resurser att lämna anbud. Vad som skiljer denna upphandling från tidigare är att nu skall man lämna anbud på hela entreprenaden, dvs. såväl markarbeten som fiberarbeten. Vi får alltså ett avtal som omfattar komplett leverans.

De områden/byar som omfattas av upphandlingen är:

Objekt 1:

 • Långsjön/Rislandet
 • Kvarnrödningen
 • Ultervattnet/Buafors
 • Kålaboda

Objekt 2:

 • Granån
 • Klintsjön
 • Gumboda
 • Skäran (här omfattas endast fiberarbeten)
 • Långviken

Tidpunkter för färdigställande av de olika områdena är inte fastlagt ännu men huvuddelen av leveranserna skall ske under innevarande år.

Inom kort kommer även upphandling avseende Flarken att annonseras ut. Förutsättningarna i denna upphandling kommer inte att skilja sig från ovan nämnda. Anledningen till att vi delar upphandlingarna på detta sätt är att vi inte vill få dem för stora eller omfattande, vilket alltså bör skapa bättre förutsättningar på den lokala marknaden.

Nytt projekt. Fas 3

Under våren kommer utlysning av nya projektmedel att ske. De medel som tilldelats Västerbotten uppgår till c:a 40 Mkr. Vid den tidigare utlysningen gjordes en solidarisk fördelning av tillgängliga medel mellan länets kommuner. Detta kommer troligtvis att ske även nu. Då kommunerna lämnat in sina budgetar för utbyggnad framgår det att de kraftigt övertrasserar tillgängliga medel. Robertsfors kommun har budgeterat 6,5 Mkr för utbyggnad i fas 3 och det är alltså tveksamt om vi får täckning för det beloppet.

De områden som är planerade i Fas 3 är:

 • Bäck
 • Öndebyn/Junkboda
 • Näs
 • Djäkneboda/Åsjön
 • Nyvik/Lillåbron
 • Gryssjön

Upphandling för dessa områden kommer att ske vid ett senare tillfälle. Byggnationen beräknas påbörjas under 2019. Någon detaljerad tidsplan är inte fastlagt.

Senast uppdaterad: 11 januari 2018, 14:03:24

Företagare se hit!

Alla företagare och branscher i Robertsfors kommun önskas välkommen till ett stormöte den 29 Januari 18:00. Beslutet om detta stormöte har fattats gemensamt mellan Robertsfors kommun och styrelsen för Företagarna i Robertsfors.

Och du – reservera redan idag kvällen och tiden i din kalender. Mer information kommer i Januari.

Senast uppdaterad: 20 december 2017, 10:06:30

T3: Byte av huvudrouter

Tjänsteleverantören T3 kommer under tisdag eftermiddag att byta ut sin huvudrouter som förser Robertsfors kommun med internet och kapacitet. Bytet görs för att höja kapaciteten i nätet för T3´s kunder.

Driftstörningar i nätet kan förekomma.

Senast uppdaterad: 19 december 2017, 11:16:15

En tomte bär ut soporna

Sophämtning jul & nyår

Julen är snart här med god mat och julklappar! En hel del skräp kan uppstå men vi kan tryggt meddela att sopbilen kommer att köra alla dagar enligt vanlig turlista. Ställ därför ut kärlen som vanligt. ÅVC, Fagerliden håller däremot stängt juldagen och nyårsdagen.

Senast uppdaterad: 18 december 2017, 09:43:05