Vindbild, storm

Varning för mycket hårda vindar i Västerbotten

SMHI varnar för mycket hårda vindar i Västerbotten under onsdag eftermiddag och kväll. I Västerbottens län, södra Lapplandsfjällen, har SMHI utfärdat en varning klass 2. Klass 2 är den allvarligaste varningsklassen för vind i fjällen och det finns risk för storm och orkanvindar. Klass 1-varning har utfärdats för Västerbottens läns kustland och Västerbottens läns inland.  Läs mer…

Senast uppdaterad: 26 september 2018, 18:59:00

Lägesuppdatering bredbandsutbyggnad 2018-09-20

I början av året genomfördes nya upphandlingar för entreprenadarbeten avseende bredbandsutbyggnad. Upphandlingarna delades i tre delar där olika områden ingick. Upphandlingen hade formen av utförandeentreprenader och i de ingick såväl markarbeten som fiberarbeten. Vi fick god omfattning av anbudsinlämning och anbuden tilldelades tre olika anbudsgivare. Vad som skiljer dessa upphandlingar från tidigare var att dessa var objektrelaterade och har alltså fastställda datum då i objekten ingående områden skall vara färdigställda.

Nedan framgår de olika objekten, de ingående områdena, färdigställandedatum samt antagen entreprenör:

Objekt 1 Datum Entreprenör
Långsjön vid Överklinten 2018-10-31 Umeå Mark & VA
Kvarnrödningen 2019-05-01
Ultervattnet/Buafors 2019-05-01
Kålaboda 2018-10-31
Objekt 2
Granån/Klintsjön/Gumboda 2019-10-31 Install Fiber
Skäran 2019-08-31
Långviken 2019-10-30
Flarken 2019-10-30 EnergiService
Rotberget 2018-10-30 Umeå Mark & VA

Vi upplever att de anlitade entreprenörerna genomför sitt uppdrag på ett professionellt sätt, vilket borgar för ett robust nät.

Den utbyggnad som för närvarande pågår fortskrider enligt plan. De områden som förväntas bli färdigställda detta år, trots ovan angivet färdigställandedatum, är Ultervattnet/Buafors samt Granån/Klintsjön/Gumboda. Däremot måste vi nog räkna med att Rotberget försenas några månader.

När det gäller områdena Ön, Legdeviken, Göransmarken samt Gumbodahamn kommer dessa att påbörjas under 2019. Vad beträffar Ön kommer där samförläggning med vattennät att ske, varvid matning då sker vidare mot Legdeviken och Göransmarken.

De områden som påbörjades under 2017 färdigställdes under vintern/våren 2018. Från det att utbyggnaden påbörjades 2015 och fram till sommaren 2018 har sammanlagt 363 fastigheter anslutits till bredbandsnätet.

Vi har besiktat och godkänt de anläggningsarbeten som är utförda under tiden fram till sommaren 2018. I det fall någon fastighetsägare som berörts av dessa arbeten har synpunkter på ex.vis återställning ombeds de att kontakta IT-kontoret.

Utbyggnad 2019-2020

Som nämnts ovan har ytterligare medel tillförts länet. Tilldelningen för vår del uppgår till c:a 4 Mkr. En ansökan om ytterligare utbyggnad, Fas 3, lämnades in under våren och beviljades. De områden som berörs av detta projekt är som tidigare nämnts:

 • Bäck
 • Öndebyn/Junkboda
 • Näs
 • Djäkneboda/Åsjön
 • Nyvik/Lillåbron
 • Gryssjön

I slutet av innevarande år planeras upphandling av entreprenadtjänster för detta projekt. Vi kommer att tillämpa samma modell som tidigare men det är i nuläget inte fastställt några färdigställandedatum för de olika områdena.

Under vintern kommer nödvändiga tillstånd att inhämtas, såväl från Trafikverket som privata markägare som berörs av förläggningen av optokanalisationen. Då kommer berörda markägare att kontaktas för överenskommelse om lämpligaste geografiska sträckningen. Likaså kommer avtal att träffas med de fastigheter som önskar anslutning till bredbandsnätet. Vi planera även fysiska möten med innevånare i respektive områden där mer detaljerad information kommer att delges samt svar på frågor att ges. Tidpunkter för dessa möten kommer att annonseras på kommunens hemsida samt genom annons i Mellanbygden.

Vår förhoppning är att tidsplanenen kommer, om inga oförutsedda förhinder uppstår, att uppnås, d.v.s. att nätet som byggs inom ramen för Landsbygdsprogrammet skall vara färdigbyggt innan år 2020. Att notera är att vår personals arbetsinsats för utbyggnaden är mycket omfattande med flera mycket intensiva perioder. Det aviseras även från Jordbruksverket att stoppdatum för projektet kan komma att flyttas fram ett år. Denna problematik är inte unik enbart för Robertsfors del utan visar sig även i många andra delar av landet. Detta kan möjliggöra för vår del att i det fall vi inte hinner klart utbyggnaden till år 2020 en respittid är möjlig.

När det gäller förtätningar inom redan byggda områden samt inom tätorterna Ånäset och Robertsfors planeras och genomförs även detta fortlöpande utöver ovan nämnda projekt. Under vintern kommer planering att ske för förtätning av delar av centralorterna i syftet att anslutningar kan etableras under kommande säsong.

Senast uppdaterad: 26 september 2018, 08:51:58

bandwidth-close-up-computer-1148820

Nu bygger vi framtidens nätverk!

Under det gångna året har Robertsfors kommun arbetat med att bygga upp en ny infrastruktur bestående
av aktiv utrustning d.v.s. ny hårdvara för nätverket som tillhandahåller internet-accessen i kommunen. Detta är något utöver ett vanligt underhållsarbete av det befintliga nätverket och förhoppningen är att det nya ska vara klart för drift under våren 2019. När nätverket är klart kommer det innebära många fler möjligheter för kommunen, så som möjligheten att få högre internethastighet och att det underlättas för nya tjänsteleverantörer att etablera sig här. Men framför allt stabilitet.

Läs mer om det pågående arbetet med nätet här genom följande länk!: (intern-länk) Läs mer…

Senast uppdaterad: 17 oktober 2018, 18:40:54

Valresultat - Robertsfors kommunfullmäktige

Valet 2018 sluträknat

Du kan själv gå in på Valmyndighetens hemsida för att se resultatet.
Där kan man klicka sig fram till riksdags, kommun och landstingsvalet i sin egen kommun. Läs mer…

Senast uppdaterad: 8 oktober 2018, 08:33:58

Tundalsskolans cykeldag

Måndag 17 sept. har Tundalsskolans högstadium cykeldag och de sträckor som elever och personal cyklar är följande:

 • R-fors- Ultervattnet,
 • Ånäset-Ultervattnet (via Flarken)
 • Överklinten- Ultervattnet (via Korssjön)
 • Åkullsjön- Bäcknäs,
 • Bygdeå- Djäkneboda, (Kustlandsvägen)
 • Sikeå- Bygdeå. (Kustlandsvägen)

Alla sträckor är t/r och eleverna startar kl 09.00. Vi ber er sänka farten och vara försiktiga i trafiken.

 

Senast uppdaterad: 14 september 2018, 08:03:18

Två händer formar ett hjärta

SEE Hållbarhetsvecka 17-23 september

Robertsfors kommun är tillsammans med Lycksele årets två SEE-kommuner i Västerbotten. Under veckan händer extra mycket i Robertsfors kommun! Alltifrån återbrukscafé, föreläsningar om hållbarhet och självhushållning, info om elbilar/elcyklar och öppet hus hos företag med miljötänk, till workshops, energimassage och barnteater.

Välkommen till en fullmatad vecka i hållbarhetens tecken!

Program hittar du på:
http://www.visitrobertsfors.se
eller
https://www.seehallbarhetsveckan.se/

Anmälan till RUSAs inspirationsföreläsning (intern-länk)

Senast uppdaterad: 11 september 2018, 13:31:43

Telefontider v.37 miljö

10-14 september 2018 är miljöinspektörernas telefonen avstängda pga. planeringsarbete. Vid brådskande ärenden kontakta växeln eller maila till miljokontoret [at] Robertsfors [dot] se, så hör vi av oss så fort som möjligt.

Senast uppdaterad: 10 september 2018, 08:34:40

DSC02551-retusch-1100-1500x645

Inlämning av lantbruksplast 13-14 september

Torsdag och fredag den 13-14 september kommer insamlingen av lantbruksplast ske i Robertsfors. Inlämningen sker på en plats vid sidan om vägen, som ligger 300 meter innan Fagerliden.

Följande öppettider gäller för inlämning:

Torsdag: 14.00- 19.00

Fredag: 07.00-17.00

Endast plast som ingår i SvepReturs insamlingssystem tas emot. För mer information, gå in på SvepReturs hemsida genom att klicka på följande länk: (extern-länk)

Senast uppdaterad: 6 september 2018, 09:59:01

Framsidan på dokumentet till översiktsplanen

Utställning och granskning av Robertsfors kommuns förslag till översiktsplan

Robertsfors kommun har upprättat ett granskningsförslag för ny översiktsplan för kommunen. Översiktsplanen ska beskriva hur kommunen planerar att använda mark och vatten i framtiden. Robertsfors ska ha en fortsatt tillväxt och utveckling och det ska ske på ett hållbart sätt. Planen beskriver hur kommunen tar ställning till utveckling och bevarande som rör till exempel boende, fritid, naturvård, infrastruktur som vägar, järnvägar och många fler områden.

Förslaget går att ladda hem, Översiktplan Robertsfors kommun granskning (PDF-dokument) och finns även tillgängligt under kontorstid på Samhällsbyggnadskontoret, Storgatan 13, Robertsfors.

Upplysningar lämnas av Kommunchef Karin Ahnqvist, e-post: karin [dot] ahnqvist [at] robertsfors [dot] se, tfn 0934-140 07.

Synpunkter på förslaget ska vara skriftliga och sändas till Robertsfors kommun, SHBK, Storgatan 13, 915 81 Robertsfors, eller med e-post till harrieth [dot] lindberg [at] robertsfors [dot] se senast den 22 oktober 2018.

Senast uppdaterad: 3 september 2018, 09:29:17

Penna och block ligger på ett skrivbord

Skolstart HT-18

Välkommen tillbaka efter sommarlovet! Skolstart för samtliga grundskolor i kommunen sker torsdagen den 23 augusti. Nedanför finner du klockslag för respektive skola. Läs mer…

Senast uppdaterad: 16 augusti 2018, 10:19:51