Föräldramöte 19 april kl.19.00 Centrumhuset Robertsfors

Föräldramöte åk.7-9 – 19 april

Vet du vad ditt barn gör på fritiden? Vilka effekter har alkohol? Vilka droger är i omlopp i Västerbotten? Vilka varningssignaler finns det för droger/alkohol? Vad kan du göra i din viktiga föräldraroll, för att stödja, skapa trygghet samt uppmuntra din tonåring?

Den 19 april kl 19.00 kommer ett stort föräldramöte hållas på Centrumhuset i Robertsfors. Detta är ett samarbete mellan Robertsfors kommun – skolan, fritidsgårdarna, HVB-hemmen samt Länsstyrelsen.

Informationen om tobak, alkohol och droger kommer att hållas av ansvariga från polis, fältverksamhet etc. som idag jobbar ute bland unga helger och kvällar, med stor insyn i ungas värld!

Vi önskar att varje barn representeras av minst en vuxen, eftersom vi verkligen försöker att få till ett föräldramöte med ett oerhört viktigt innehåll. Vi vill också att det blir dialog och ett stärkande möte mellan föräldrar!

Välkommen!

Senast uppdaterad: 11 april 2016, 14:19:14

Ny kommunchef utsedd i Robertsfors Kommun

Kommunstyrelsen utsåg idag, den 5 april, Karin Ahnqvist som ny kommunchef för Robertsfors Kommun.

Karin är idag Planeringsdirektör för Västerbottens läns landsting och sitter i landstingets ledningsgrupp. Hon har tidigare arbetat som verksamhetsrevisor och gruppchef vid EY samt som kanslichef för Umeåregionen.

Karin är uppvuxen i Robertsfors och bor sedan några år tillbaka åter i kommunen med sin familj.

Hon tillträder tjänsten som kommunchef i mitten av juni 2016.

Robertsfors kommun är mycket nöjda med rekryteringen och fortsätter sitt arbete för att nå målsättningen: Sveriges bästa kommun 2020.

Med vänlig hälsning
Patrik Nilsson
Kommunstyrelsens Ordförande

Senast uppdaterad: 5 april 2016, 16:30:42

Dags att söka sommarjobb!

Feriearbete 2016

Företagare och föreningar! Ungdomar vill komma ut i arbete i sommar. Då kan ni få stimulansbidrag från kommunen. Målgrupp är i första hand elever födda 2000 som har gått ut nionde klass. I mån av plats kan utrymme ges för gymnasium årskurs 1.

Viktiga datum

17 april sista anmälningsdag för arbetsgivare.

24 april sista ansökningsdag för ungdomar

För mer information och ansökan besök sidan feriearbeten.

Senast uppdaterad: 29 mars 2016, 09:36:15

Ansök om kulturstipendium

Kulturstipendium 2016

Kulturstipendium ledigt för ansökan! Robertsfors kommuns målinriktade kulturstipendium på 10 000 kronor är ledigt för ansökan. Sista ansökningsdag 09 maj 2016. Kulturstipendiet ges för utbildningsändamål eller genomförande av projekt inom litteratur, musik, konst, dans, foto, teater, konsthantverk och hembygdsverksamhet. Personer som är mantalsskrivna i eller har anknytning till kommunen samt grupper, föreningar eller organisationer som är verksamma i kommunen är berättigade att söka.

Stipendieförslag skickas senast den 09 maj 2016 till:
Robertsfors kommun, Utveckling & Information Magnus Hansson, Storgatan 13, 915 81 Robertsfors.
Via e-mail: mah [at] robertsfors [dot] se

Senast uppdaterad: 24 mars 2016, 09:20:04

Nominera till ungdomsstipendium

Ungdomsstipendium 2016

Nominera till ungdomsstipendium! Stipendiet på 10 000 kronor utdelas till ungdom eller grupp av ungdomar som genom sitt kunnande/agerande – idrottsligt, kulturellt eller på annat sätt – gett kommunen god PR. Vi vänder oss till Dig som kommunmedborgare att komma in med förslag till lämplig kandidat/kandidater. Med förslaget
måste en skriftlig motivering följa.

Stipendieförslag skickas senast den 09 maj 2016 till:
Robertsfors kommun, Kommunledningskontoret
Eva Marklund, Storgatan 13, 915 81 Robertsfors. Via
e-mail: emd [at] robertsfors [dot] se

Senast uppdaterad: 24 mars 2016, 08:48:38

En blå nätverkskabel som ligger på golvet

Information om bredbandsutbyggnad 2016-03-16

Kommunen har fått godkänt ansökningarna om utbyggnad av det ortssammanbindande nätet mellan Ytterklintfäboda och Ytterklinten samt mellan Överklinten – Korssjön – Ultervattnet liksom utbyggnaden av områdesnät i byarna Sandåsbrånet, Yttre och Inre Bastufjärden, Högfors, Västervik, Bäcklund, Östra Sjulsmark, Ytterklintfäboda, Ytterklinten, Nya Storbäcken, Estersmark, Korssjön, Kvarnrödningen, Ultervattnet (norra delen) samt Långsjön.

Områdesnät etapp 1

Detta innebär att vi för etapp 1 beviljats de medel vi ansökt om och byggnationen kommer att påbörjas så snart det är möjligt med grävningsarbeten. Vi har påbörjat möten med berörda byar där vi samlar in synpunkter på lämplig geografisk förläggning samt insamling av markavtal för de fastigheter som berörs.

Utbyggnaden i respektive by kommer att prioriteras utifrån tillgängliga resurser. De byar som har anknytning till byggnationen av de ovan nämnda ortssammanbindande näten har högst prioritet. De byar där man planerar egna insatser i form av förläggning av kanalisation, fiberindragning etcetera kan komma att få en högre prioritet.

Områdesnät etapp 2

Under februari månad lämnades in en ytterligare ansökning om projektmedel för återstående byar som anmält intresse, etapp 2. De berörda byarna är Flarken, Ultervattnet, Buafors, Östra Kålaboda, Granån, Klintsjön, Gumbodahamn, Killingsand, Lägdeviken, Göransmarken, Rickleå, Bäck, Öndebyn , Junkboda, Yttre Storbäcken, Gamla Storbäcken, Näs, Bomansudden, Nyvik, Lillåbron samt Djäkneboda. Då beslut ännu inte fattats angående denna ansökan kan man trots det påbörja utbyggnad, vilket dock sker på egen risk i det fall ansökan inte beviljas. Då samförläggning med Skellefteå Kraft i byarna Östra Kålaboda och Rickleå planeras kommer utbyggnad till vissa delar där dock att ske under 2016. Detta gäller i första hand förläggning av kanalisation. Även här gäller att de byar som med egna insatser vill påskynda utbyggnaden har den möjligten.

Att notera är att bägge projekten, dvs. såväl etapp 1 som etapp 2, sträcker sig fram till 31/12 2020.

Ekonomi

För etapp 1 har vi som sagt beviljats de medel vi ansökt om. Detta innebär att bidraget uppgår till 70 % av de stödberättigade kostnaderna. Vad gäller etapp 2 finns dock inte bidragsmedel i den storleken som de kalkylerade kostnaden uppgår till. Detta innebär att ansökan omfattar c:a 10 Mkr mot kalkylerade 17 Mkr. Följden av detta är att om kostnaden uppgår till kalkylerat belopp så kommer bidraget endast att uppgå till c:a 40 %.

Möjlighet till större bidrag kan uppkomma i det fall mer medel finns tillgängligt i slutet av projektperioden vilket inte är ovanligt i liknande sammanhang. Lägre kostnader under etapp 1 relativt de ansökta kan inte uteslutas vara möjliga att flytta över till etapp 2. En annan faktor som påverkar bidragsprocenten är om de verkliga kostnaderna under framför allt etapp 2 visar sig vara lägre än de kalkylerade. Då kommer bidragsprocenten att bli högre.

Ovanstående är ett tungt vägande skäl till att reducera de verkliga kostnaderna relativt de kalkylerade. En starkt bidragande faktor till detta är egna insatser i byarna. Förutom att de blir lägre anslutningsavgift för respektive fastighet så ökar ju även bidragets andel av områdesnätens totala verkliga kostnader.

Kommunen har möjlighet att slå samman de bägge bidragen och fördela dem lika mellan projekten. Relativt de kalkylerade kostnaderna uppgår bidraget till c:a 53 %. Denna möjlighet kommer kommunen att använda sig av då man ser detta som en angelägen rättviseaspekt. Det är inte rimligt att en by som kommunen valt att ingå i etapp 1 skall få ett större procentuellt bidrag än en by som valts att ingå i etapp 2.

Ånäset

I Ånäset planeras utbyggnad av områdesnät i flertalet kvarter. Där har projektering genomförts och de boende detaljplanerar geografisk placering av förläggningen samt andra viktiga faktorer. Ånäset omfattas inte av bidrag inom Landsbygdsprogrammet då det anses som en tätort. Totalt berörs c:a 120 fastigheter av denna utbyggnad.

Senast uppdaterad: 21 mars 2016, 09:04:01

Informationsmöte ang. avloppsinventeringar i Lägdeå

Informationsmöte ang. avloppsinventering

Torsdag den 7:e april kl.18.00 kommer ett informationsmöte ang. avloppsinventering i Robertsfors kommun äga rum på Träffpunkten i Sikeå. Information riktas till hushåll i Lägdeå som kommer att inventeras under 2016. Mötet inleds med en information om bakgrund och syfte med tillsynen av avlopp. Efter informationen finns möjlighet att ställa frågor. Enskilda ärenden kommer inte att diskuteras.

Enklare fika serveras innan mötet inleds.

Miljöinspektörer finns på plats. Välkommen!

Senast uppdaterad: 17 mars 2016, 10:56:42

Lågt vattentryck i Ånäset

Vattenläckan är lokaliserad och åtgärdad. Vi uppmanar alla invånare i området att vara sparsamma med vattnet tills trycket är återställt. När vattnet kommer tillbaka efter ett driftavbrott kan vattnet upplevas grumligt. Det kan antingen vara rost eller mangan som lossnat från ledningarna. Mangan är ett helt ofarligt grundämne som finns i grundvatten. Detta kan åtgärdas genom att spola kallvatten i cirka 15 minuter under uppsikt.

Senast uppdaterad: 18 mars 2016, 14:24:09

Sommarsimskola

Sommarsimskola 2016 v.24-25

Robertsfors kommun och Umeå Simsällskap arrangerar sommarsimskola på badhuset i Robertsfors. Simskolan pågår måndag-fredag vecka 24-25 (förutom midsommarafton). Målgrupp är barn födda 2008 och tidigare, i mån av plats tar vi in yngre barn. Avgiften är 250 kr.

Målet med kursen är att barnen ska få vattenvana, lära sig bröstsim, livräddningsryggsim samt grundläggande livräddning.

De barn som bor utanför Robertsfors tätort kan få taxi till och från simskolan. Taxi hämtar och lämnar på samma plats under hela simskolan, antingen från fritids eller från en samlingsplats i närheten av hemmet.

Anmälan ska vara inne senast 31/3-16. De är ett begränsat antal platser, vi prioriterar de som är i störst behov av simskola. Därför är de inte säkert att den som anmält sig först, får en plats. Antagningsbesked mejlas ut ca 2 veckor efter sista anmälningsdatum.

Information om simskolan mejlas ut tillsammans med antagningsbeskedet.

Om du har frågor om simskolan, då är du välkommen att mejla uss [dot] simskola [at] gmail [dot] com eller ringa 072-241 39 10.

Välkommen med din anmälan!

Umeå Simsällskap

Senast uppdaterad: 13 april 2016, 16:31:41

En penna som ligger på en ritning

Inbjudan – Träff med byggföretagen

Robertsfors kommuns investeringsbudget för 2016 omfattar 49,8MSEK. Den budgetprognos som ligger för 2017 och 2018 ligger på 22,1MSEK respektive 7,6MSEK. Robertsfors kommun och RobertsforsBostäder kommer upphandla nya RAM-avtal inom Måleri-, El och kyla- samt Byggentreprenader. Vi vill därför kalla till en träff med entreprenörer för diskussion och eventuella frågor inom området. Idag ställs det allt hårdare krav på entreprenörer och anbudsgivare, krav som många gånger är svåra för små företag att leva upp till. MTAB är en ekonomisk förening för små och medelstora företag inom transport och markentreprenad i Mellanbygden. Kan vi se några paralleller mellan transport och byggbranschens situation och utvecklingsbehov? MTAB VD Dage Munther informerar om MTAB, de styrkor och fördelar som medlemsföretagen får genom en samordnad organisation.

Den 15 mars 18:00-20:00 bjuder Robertsfors kommun intresserade till en informationsträff där vi i första hand
informerar om de planerade projekten för 2016. Vi informerar vidare om tidsplaner, entreprenads och anbudsupplägg. Vi avslutar med information från Dage Munther, Mellanbygdens Transport AB. Vi bjuder på
fika!

Kontaktperson: Olof Norberg, 0934-14001, 0706-111700, Olof [dot] norberg [at] robertsfors [dot] se

15 Mars klockan 18:00 till 20:00.
Centrumhuset, Diamanten, Robertsfors.

Senast uppdaterad: 11 mars 2016, 16:05:45