En blå nätverkskabel som ligger på golvet

Lägesuppdatering bredbandsutbyggnad 2018-01-05

Utbyggnaden av bredbandet har, som tidigare nämnts, på grund av hårt belastade entreprenadleveranser, kraftigt försenats utifrån den tidsplan som tidigare lagts. Markarbetena är, så när som på en del återställningsarbeten, klara i de områden som planerats, men förseningarna ligger främst i fiberarbetena där c:a 110 kunder väntar på installation i sina fastigheter. Inblåsning av kabel samt svetsning i brunnar är, med några undantag, klart.

Upphandlingen av entreprenadtjänsterna gjordes 2014 och 2015. Vid det tillfället var förutsättningarna inte klara när det gällde medfinansieringen ur Landsbygdsprogrammet, vilket medförde att upphandlingen fick formen av ramupphandling. Därigenom kan man inte ställa krav på leveranstider och därmed kopplade sanktioner. Istället gäller att kommunen kan ta in annan leverantör på den avtalade leverantörens bekostnad. Detta har vi provat, men då alla leverantörer av fibertjänster har varit överbelastade så har i stort sett inga resurser funnits att uppbringa.

Det är dock nu lämnat en tidsplan från leverantören där man säger att resterande installationer skall vara slutförda innan sista januari. Man kommer att sätta in 4 – 6 man för att färdigställa uppdraget. I första hand prioriteras permanentboende fastigheter varvid fritidsboende fastigheter kan komma att installeras i ett senare skede, i synnerhet i de fastigheter där ägaren aviserat att installationen kan dröja fram till våren.

Utbyggnad 2018-2019

Då avtalen med leverantörer av mark- respektive fiberarbeten upphörde vid årsskiftet pågår nu arbetet med nya upphandlingar. Dessa kommer inte att få karaktären av ramupphandlingar som tidigare. Istället kommer tidpunkt för färdigställande av de olika objekten att fastläggas. Upphandlingen omfattar två olika objekt som vardera innehåller olika områden/byar. Det går att lämna anbud på antingen ett av objekten eller bägge objekten. Härigenom ger vi möjlighet även för entreprenörer med begränsade resurser att lämna anbud. Vad som skiljer denna upphandling från tidigare är att nu skall man lämna anbud på hela entreprenaden, dvs. såväl markarbeten som fiberarbeten. Vi får alltså ett avtal som omfattar komplett leverans.

De områden/byar som omfattas av upphandlingen är:

Objekt 1:

 • Långsjön/Rislandet
 • Kvarnrödningen
 • Ultervattnet/Buafors
 • Kålaboda

Objekt 2:

 • Granån
 • Klintsjön
 • Gumboda
 • Skäran (här omfattas endast fiberarbeten)
 • Långviken

Tidpunkter för färdigställande av de olika områdena är inte fastlagt ännu men huvuddelen av leveranserna skall ske under innevarande år.

Inom kort kommer även upphandling avseende Flarken att annonseras ut. Förutsättningarna i denna upphandling kommer inte att skilja sig från ovan nämnda. Anledningen till att vi delar upphandlingarna på detta sätt är att vi inte vill få dem för stora eller omfattande, vilket alltså bör skapa bättre förutsättningar på den lokala marknaden.

Nytt projekt. Fas 3

Under våren kommer utlysning av nya projektmedel att ske. De medel som tilldelats Västerbotten uppgår till c:a 40 Mkr. Vid den tidigare utlysningen gjordes en solidarisk fördelning av tillgängliga medel mellan länets kommuner. Detta kommer troligtvis att ske även nu. Då kommunerna lämnat in sina budgetar för utbyggnad framgår det att de kraftigt övertrasserar tillgängliga medel. Robertsfors kommun har budgeterat 6,5 Mkr för utbyggnad i fas 3 och det är alltså tveksamt om vi får täckning för det beloppet.

De områden som är planerade i Fas 3 är:

 • Bäck
 • Öndebyn/Junkboda
 • Näs
 • Djäkneboda/Åsjön
 • Nyvik/Lillåbron
 • Gryssjön

Upphandling för dessa områden kommer att ske vid ett senare tillfälle. Byggnationen beräknas påbörjas under 2019. Någon detaljerad tidsplan är inte fastlagt.

Senast uppdaterad: 11 januari 2018, 14:03:24

Lägesuppdatering bredbandsutbyggnad 2017-09-14

Under innevarande säsong har bredbandsanslutning färdigställts i byarna Högfors, Västervik samt Bäcklund. Därtill har ytterligare fastigheter i Ånäset färdigställts.

Förläggning av kanalisation är i stor avklarade i Inre och Yttre Bastufjärden, Ytterklinten, Nya Storbäcken samt Rickleå. I dessa byar pågår parallellt med förläggningen fiberarbetena och vi räknar med att de skall bli klara under hösten/förvintern. Vi kommer även att påbörja utbyggnad i Östra Kålaboda och där i första hand i de områden där samförläggning skett med Skellefteå Kraft. Övriga delar av Kålaboda kommer att återupptas under våren 2018.

Tyvärr har vi inte uppnått de mål vi satt när det gäller utbyggnaden. På grund av sen vår och omfattande återställningsarbeten i kombination med begränsade entreprenadresurser samt ett väldigt högt tryck på trafikverket vilket resulterat i långa handläggningstider för tillståndansökningarna, har utbyggnaden försenats.

Vi har ytterligare kvarter i Ånäset som vi inte haft resurser att färdigställa men framför allt är vi försenade med utbyggnad i de områden där Skanova kopplar ner kopparnätet. Detta skall enligt uppgift ske 2017-09-30 och att klara uppkoppling mot fiber till det datumet kommer inte bli möjligt för samtliga. För de kunder som har fast telefoni erbjuder Telia alternativ mobil uppkoppling. För de kunder som inte har fast telefoni och som har xDSL i kopparnätet erbjuds inget liknande erbjudande. Här kan mobil uppkoppling mot 4G vara ett alternativ. Det finns skäl att undersöka vad olika operatörer kan leverera avseende kapacitet.

Vad gäller Skäran pågår där samförläggning med vattennätet vilket fortskrider även om förseningar föreligger även där.

Läget är sådant att den planerade utbyggnaden i Långsjön (Rislandet), Kvarnrödningen och Flarken inte är möjlig att genomföra under innevarande säsong.

Vad beträffar Rotberget i Robertsfors pågår förhandlingar med Bottnia IT rörande övertagande av deras befintliga nät alternativt att de bygger vidare på sitt nät. Dessa förhandlingar förväntas bli avklarade inom snar framtid varefter ytterligare information kommer att förmedlas till berörda.

Senast uppdaterad: 20 september 2017, 15:14:33

En blå nätverkskabel som ligger på golvet

Uppdatering bredbandsutbyggnad

Det är en omfattande utbyggnad av fiberoptik som sker under programperioden inte bara i Robertsfors kommun utan även resten av länet och övriga landet. Detta innebär en påfrestning på de resurser som finns tillgängliga för byggnation. Följden av detta är att det är svårt att få tag på resurser och att det då är svårt att exakt fastställa en tidsplan, vilket innebär att nedan angiven plan kan komma att behöva revideras.

Kommunen har tagit fram ett avtal för anslutning till det fiberoptiska nätet. I avtalet kommer även anslutningsavgiften att framgå. Detta kommer att skickas ut till fastighetsägarna inom det område som planeras. Om behov föreligger kommer informationsmöten med berörda fastighetsägare att genomföras. Därigenom kommer vår planering att påtagligt underlättas vilket även bör vara till gagn för fastighetsägarna. Då avtalen är klara kommer en mer detaljerad planering att ske tillsammans med de fastighetsägare på vars mark förläggning kommer att ske. I samband med det kommer markavtal att träffas där fastighetsägaren godkänner förläggning i mark.

Förläggningen av optokanalisation i byarna Högfors, Västervik, Bäcklund samt Bastufjärden är efter en sen vår igång. Ytterligare förläggning samt återställning i Ånäset pågår likaså. Detsamma gäller planering och upphandling av förläggning i Rotberget i Robertsfors.

Förläggningen i Högfors m.m. räknas inom kort vara avslutat varvid inblåsning av fiberkabel kommer att ske. Efter Högfors kommer förläggning att ske i Rickleå. Där är en stor del av förläggningen gjord under 2016 genom samförläggning med el utförd av Skellefteå Kraft.

Den turordning som är planerats är enligt följande:

 • Rickleå
 • Ytterklinten och Nya Storbäcken
 • Yttre och Gamla Storbäcken
 • Östra Kålaboda
 • Långsjön (Rislandet)
 • Kvarnrödningen
 • Flarken

Ovanstående områden ingår i projekt medfinansierade ur Landsbygdsprogrammet. Tätorterna Robertsfors och Ånäset ligger utanför denna planering.

Senast uppdaterad: 28 juni 2017, 09:24:22

Information om bredbandsutbyggnad 2017-01-09

De utbyggnadsprojekt som fram till 2020 planerats är omfattande och omsluter mellan 25 – 30 Mkr. För att bättre styra upp verksamheten har en styrgrupp bildats. Den består av kommunchef, ekonomichef, VA-chef, IT-chef samt projektledare. Härigenom kommer beslut avseende planering och styrning få en tydligare status i den kommunala förvaltningen och därmed en bättre förankring på kommunledningsnivå. I styrgruppen hanteras ärenden såsom planering och prioritering av utbyggnad, anslutningsavgifter, upphandlingar m.m. Utbyggnaden utgår från kommunens Bredbandsstrategi 2014-2020.

Byggnation 2016

Under 2016 har byggnationen av de ortssammanbindande näten mellan Västra Sjulsmark – Ytterklinten samt mellan Överklinten – Korssjön – Ultervattnet enligt plan färdigställts. Denna byggnation är ett delprojekt i AC Net:s projekt ”Bredband till fler” som är medfinansierat av EU:s strukturfonder samt Region Västerbotten.

I samband med denna byggnation har områdesnät i Östra Sjulsmark, Ytterklintfäboda, Liden/Brattliden, Korssjön samt norra delen av Ultervattnet (norr om väg 733) etablerats. Dessa etableringar ingår i ett projekt finansierat av Landsbygdsprogrammet, det första av fyra projekt inom detta program. Även områdesnätet i har Estersmark etablerats. Totalt har ett 80-tal fastigheter inom detta projekt anslutits under 2016.

I Ånäset har c:a 85 fastigheter anslutits till bredband och c:a 30 är i det närmaste klara för anslutning. Då Ånäset betraktas som tättbebyggt område ingår det inte i projekten medfinansierade från Landsprogrammet.

Utöver ovanstående etableringar har ytterligare ett 15-tal fastigheter anslutits. Dessa återfinns inom områden som tidigare är utbyggda.

I Skäran pågår förläggning av kanalisation i samband med ett vattenledningsnät. I Östra Kålaboda och i Rickleå har samförläggning av kanalisation skett med Skellefteå Krafts förläggning av el.

I stort har utbyggnaden gått enligt plan. Vissa problem har uppstått genom att de upphandlade entreprenörerna inte haft resurser att leverera på grund av hög arbetsbelastning. Det pågår utbyggnad även i andra kommuner och resurserna är begränsade inför denna omfattande utbyggnad. Detta är ett problem som vi tyvärr kommer att få leva med under resten av programperioden.

För närvarande pågår förläggning av kanalisation i Högfors-Västervik-Bäcklund samt Bastufjärden.

Utbyggnad 2017

I det första av kommunens projekt i Landsbygsprogrammet, dit ovan nämnda områdesnät hör, ingår även byarna Långsjön, Högfors m.fl., Inre och Yttre Bastufjärden, Ytterklinten, Nya Storbäcken samt Kvarnrödningen. Dessa områden har hög prioritet inför 2017. Andra områden som har hög prioritet är de områden där Telia under 2017 kommer att släcka det fasta kopparnätet. Dessa områden är de som hör till telestationerna Brände, Kålaboda, Norum, Ratu, Rickleå, Skäran, Västra Sjulsmark, samt Åkullsjön. I dessa stationer, förutom Åkullsjön, levererar kommunen xDSL-lösning för bredband. För Västra Sjulsmark gäller att flertalet abonnenter där fått fiberanslutning under 2016. I Brände, Norum och Ratu finns sedan ett antal år tillbaka utbyggt fibernät. Dock skall noteras att det i dessa områden finns enstaka abonnenter och områden som inte är anslutna till fibernät. Däremot saknas fibernät i stor omfattning i de områden som hör till stationerna Kålaboda, Rickleå och Skäran. Av denna anledning har dessa områden hög prioritet och planeras att byggas under 2017. Som nämnts ovan har vi kommit en bit på väg genom den samförläggning som skett.

Ytterligare utbyggnad med hög prioritet är ortssammanbindande nät mellan Ultervattnet och Flarken. I samband med det planeras även påbörjad utbyggnad av områdesnät i Flarken med omnejd.

I Ånäset kommer vidare utbyggnad att ske. Det rör fastigheter norr om kyrkan mot Estersmark samt väster ut mot Flarken.

I Robertsfors samhälle kommer utbyggnad att ske i de kvarter där fibernät saknas men där efterfrågan finns. Denna utbyggnad kommer dock inte i sin helhet att färdigställas under 2017.

Projekt

Som nämnts i tidigare information har bidrag beviljats för det första ansökta projektet. Budgeten för detta projekt uppgick till 7 136 000 och bidrag beviljades med 70 % av detta, dvs. 5 121 200 kr.

I den andra projektomgången ansöktes om två olika projekt, 2_1 och 2_2. Då det inte fanns medel för bidrag i den omfattningen som motsvarade utgiftsbudgeten valdes att reducera det ena projektet. Detta innebar att områden söder om Rickleå inte ingår i detta projekt. En av anledningarna till att det var angeläget att Rickleå ingick i ansökan var att vi där redan påbörjat byggnationen genom samförläggningen.

Karta över bredbandsutbyggnad

Projekt 2_2

Strax före nyår fick vi beslut om att de två ansökningarna beviljats. Budgetomslutningen uppgick till
9 695 000 kr för projekt 2_1 och 2 136 000 för projekt 2_2. Det sammanlagda bidraget uppgår därmed till 8 281 700 kr.

För de områden som uteslutits i denna ansökningsomgång återstår förhoppningen om att nya medel senare kommer att tillföras för utbyggnad. Detta har redan budgeterats i regeringens höstbudget där 850 Mkr skall tillföras. Om den fördelning av medel mellan regionerna gäller som i den första omgången så bör c:a 40 Mkr tillföras Västerbotten. Därigenom bör man på goda grunder förvänta sig att de områden som nu uteslutits kan komma att få möjlighet till bidrag vid en senare ansökningsomgång. När detta kan ske är dock i skrivande stund oklart.

De områden som uteslutits kommer då att ingå i projekt 3. Budgeten för dessa områden uppgår till c:a 6,5 Mkr vilket om ansökan beviljas innebär ett bidrag om 5 Mkr.
Karta över bredbandsutbyggnad projekt 2

Projekt 3

Karta över bredbandsutbyggnad projekt 3

 

Senast uppdaterad: 20 januari 2017, 16:28:57

En blå nätverkskabel som ligger på golvet

Information om bredbandsutbyggnad 2016-03-16

Kommunen har fått godkänt ansökningarna om utbyggnad av det ortssammanbindande nätet mellan Ytterklintfäboda och Ytterklinten samt mellan Överklinten – Korssjön – Ultervattnet liksom utbyggnaden av områdesnät i byarna Sandåsbrånet, Yttre och Inre Bastufjärden, Högfors, Västervik, Bäcklund, Östra Sjulsmark, Ytterklintfäboda, Ytterklinten, Nya Storbäcken, Estersmark, Korssjön, Kvarnrödningen, Ultervattnet (norra delen) samt Långsjön.

Områdesnät etapp 1

Detta innebär att vi för etapp 1 beviljats de medel vi ansökt om och byggnationen kommer att påbörjas så snart det är möjligt med grävningsarbeten. Vi har påbörjat möten med berörda byar där vi samlar in synpunkter på lämplig geografisk förläggning samt insamling av markavtal för de fastigheter som berörs.

Utbyggnaden i respektive by kommer att prioriteras utifrån tillgängliga resurser. De byar som har anknytning till byggnationen av de ovan nämnda ortssammanbindande näten har högst prioritet. De byar där man planerar egna insatser i form av förläggning av kanalisation, fiberindragning etcetera kan komma att få en högre prioritet.

Områdesnät etapp 2

Under februari månad lämnades in en ytterligare ansökning om projektmedel för återstående byar som anmält intresse, etapp 2. De berörda byarna är Flarken, Ultervattnet, Buafors, Östra Kålaboda, Granån, Klintsjön, Gumbodahamn, Killingsand, Lägdeviken, Göransmarken, Rickleå, Bäck, Öndebyn , Junkboda, Yttre Storbäcken, Gamla Storbäcken, Näs, Bomansudden, Nyvik, Lillåbron samt Djäkneboda. Då beslut ännu inte fattats angående denna ansökan kan man trots det påbörja utbyggnad, vilket dock sker på egen risk i det fall ansökan inte beviljas. Då samförläggning med Skellefteå Kraft i byarna Östra Kålaboda och Rickleå planeras kommer utbyggnad till vissa delar där dock att ske under 2016. Detta gäller i första hand förläggning av kanalisation. Även här gäller att de byar som med egna insatser vill påskynda utbyggnaden har den möjligten.

Att notera är att bägge projekten, dvs. såväl etapp 1 som etapp 2, sträcker sig fram till 31/12 2020.

Ekonomi

För etapp 1 har vi som sagt beviljats de medel vi ansökt om. Detta innebär att bidraget uppgår till 70 % av de stödberättigade kostnaderna. Vad gäller etapp 2 finns dock inte bidragsmedel i den storleken som de kalkylerade kostnaden uppgår till. Detta innebär att ansökan omfattar c:a 10 Mkr mot kalkylerade 17 Mkr. Följden av detta är att om kostnaden uppgår till kalkylerat belopp så kommer bidraget endast att uppgå till c:a 40 %.

Möjlighet till större bidrag kan uppkomma i det fall mer medel finns tillgängligt i slutet av projektperioden vilket inte är ovanligt i liknande sammanhang. Lägre kostnader under etapp 1 relativt de ansökta kan inte uteslutas vara möjliga att flytta över till etapp 2. En annan faktor som påverkar bidragsprocenten är om de verkliga kostnaderna under framför allt etapp 2 visar sig vara lägre än de kalkylerade. Då kommer bidragsprocenten att bli högre.

Ovanstående är ett tungt vägande skäl till att reducera de verkliga kostnaderna relativt de kalkylerade. En starkt bidragande faktor till detta är egna insatser i byarna. Förutom att de blir lägre anslutningsavgift för respektive fastighet så ökar ju även bidragets andel av områdesnätens totala verkliga kostnader.

Kommunen har möjlighet att slå samman de bägge bidragen och fördela dem lika mellan projekten. Relativt de kalkylerade kostnaderna uppgår bidraget till c:a 53 %. Denna möjlighet kommer kommunen att använda sig av då man ser detta som en angelägen rättviseaspekt. Det är inte rimligt att en by som kommunen valt att ingå i etapp 1 skall få ett större procentuellt bidrag än en by som valts att ingå i etapp 2.

Ånäset

I Ånäset planeras utbyggnad av områdesnät i flertalet kvarter. Där har projektering genomförts och de boende detaljplanerar geografisk placering av förläggningen samt andra viktiga faktorer. Ånäset omfattas inte av bidrag inom Landsbygdsprogrammet då det anses som en tätort. Totalt berörs c:a 120 fastigheter av denna utbyggnad.

Senast uppdaterad: 21 mars 2016, 09:04:01

Aktuell status bredbandsutbyggnad 2015-11-24

Områdesnät

I mitten av maj lämnades ansökan in till Länsstyrelsen om medfinansiering från Landsbygdprogrammet avseende utbyggnad av områdesnät i kommunen. De områden som ingick i ansökan var Sandåsbrånet, Yttre och Inre Bastufjärden, Högfors, Västervik, Bäcklund, Östra Sjulsmark, Ytterklintfäboda, Ytterklinten, Nya Storbäcken, Estersmark, Korssjön, Kvarnrödningen, Ultervattnet (norra delen) samt Långsjön. Totalt omsluter ansökan c:a 7,3 Mkr. Ansökan uppgavs vid inlämningstillfället behandlas och beslutas under september månad.

Så blev dock inte fallet. Ett komplicerat regelverk var en av anledningarna till att inkomna ansökningar först under oktober månad blev föremål för beredning och man bedömde att beslut kommer att tas först kring årsskiftet.

Ett exempel på komplikationer var att PTS, Post- och Telestyrelsen, har tagit fram en karta, http://bredbandskartan.pts.se/#, som visar var olika tekniker och kapaciteter avseende bredband finns i landet. I vårt fall visade det sig att i flertalet av de områden som ingår i vår ansökan enligt denna karta har fiberaccess, något som alltså är helt felaktigt. Länsstyrelsen har dock denna karta som underlag vid beredningen och då fiber redan finns inom ett område kan inte medfinansiering bifallas. Det visade sig vid närmare granskning att tjänsteleverantörerna T3 och AllTele felaktigt redovisat sina leveranstekniker. Detta har nu korrigerats och förhoppningen är att ytterligare komplikationer inte skall uppstå.

Vad denna försening inneburit är framför allt att igångsättandet av utbyggnaden som var planerat under hösten inte kunde ske. Vi befinner oss således i ett läge där hela utbyggnaden måste ske under 2016. Vi kommer därför under vintern att mer detaljerat projektera de olika områdena för att vara väl förberedda inför barmarksperioden. Med detta menas att vi kommer att ta kontakt med de olika områdena för att fastställa den geografiska placeringen av näten, information vid eventuell egen arbetsinsats, insamlandet av markavtal etcetera.

Efter nyår kommer en ny ansökan lämnas in avseende utbyggnad av områdesnät under 2016 – 2017. De områden som är aktuella för utbyggnad är Flarken, Ultervattnet, Buafors, Östra Kålaboda, Granån, Klintsjön, Gumbodahamn, Killingsand, Lägdeviken, Göransmarken, Rickleå, Bäck, Öndebyn , Junkboda, Yttre Storbäcken, Gamla Storbäcken, Näs, Bomansudden, Nyvik, Lillåbron samt Djäkneboda. Det kan inte garanteras att samtliga dessa områden kan komma med i denna ansökan. Orsaken är att det kan föreligga kapacitetsbrist när det gäller entreprenadtjänster. Vi skall dock utgå från att byggnation med medfinansiering från Landsbygdsprogrammet gäller fram till 2020.

Ortsammanbindande nät

När det gäller utbyggnaden av det ortsammanbindande nätet har försening uppstått även där. Denna utbyggnad sker i samverkan med övriga kommuner under ledning av AC-Net. Här har problem uppstått i vissa kommuner då det visat sig att sträckor som varit föremål för ansökan kommit i konflikt med marknadsintressen, främst från Skanova. För Robertsfors vidkommande gäller sträckorna Överklinten – Korssjön – Ultervattnet samt Ytterklintfäboda – Ytterklinten och här har ingen konflikt förelegat. Vi berörs dock av förseningen då byggnationen var planerad att genomföras under hösten och näten har betydelse för anslutande områdesnät.

Vår utgångspunkt är att de olika projektansökningarna kommer vara beslutade i så god tid att vi kan påbörja byggnationen så snart barmarksperoiden inträder.

Senast uppdaterad: 21 mars 2016, 09:02:21