E-tjänst: Ekonomiskt bistånd

F.r.o.m den 1/1 -18 är funktionen för att ansöka om ekonomisk bistånd genom e-tjänsteplattformen Pulsen Combine stängd för omarbetning. Ansökan lämnas istället manuellt in till en socialsekreterare.

Senast uppdaterad: 9 januari 2018, 15:45:50

Ändrade öppettider på Kommunkontoret mellan 22/12 - 29/12

Öppettider kommunkontoret

Under perioden 22/12 – 29/12 kommer kommunkontoret att ha begränsade öppettider för besök.

22/12 – Öppet till klockan 13.00.
27/12 – 29/12 – Öppet fram till kl.12.00. (Därefter endast bokade besök.)

Vi önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Senast uppdaterad: 20 december 2017, 10:01:15

Robfors_logo_A_färg

Tillkännagivande om Kommunfullmäktiges sammanträde 4 December

Under måndagens Kommunfullmäktige diskuterades ett flertal olika ämnen. Några av de beslut som togs kan ni finna nedanför, så som Investeringsbudgeten för 2018 samt en motion om äldres möjlighet att äta lunch på Nysätragården.  Läs mer…

Senast uppdaterad: 4 december 2017, 16:43:13

20171201_074055 (2)

Medvetet arbetsmiljöarbete inom Städverksamheten

I Robertsfors kommun har arbetet med att förbättra sjukfrånvaron inom de kommunala verksamheterna varit ett ständigt fokus, vilket också kommer intensifieras framöver. Bland de verksamheter som har haft ett gediget arbetsmiljöarbete hittar vi Städverksamheten.

Städverksamheten blev 2013 åter en kommunal verksamhet och sedan dess har den varit under uppbyggnad. Helena Grahn, Städledare i Robertsfors kommun, berättar hur deras arbete började:

När jag kom tillbaka från min föräldraledighet 2014 och träffade medarbetarna var det speciellt en känsla som jag uppfattade: Stress. Medarbetarna upplevde en stor stress kring deras arbete, scheman och andra faktorer”.

För att bemöta dessa problem inledde Städverksamheten och Företagshälsan en utbildningsserie med stress och dess signaler, inverkan samt hur det kan förebyggas. Utbildningsserien fortsatte under hösten 2014. I samband med det gjordes också en översyn över alla objektstider. Utifrån denna översyn justerades medarbetarnas schema. En annan verksamhetsförändring som genomfördes var att storstäd och fönsterputs sker löpande året runt istället för att det som tidigare genomfördes under loven.

Andra åtgärder som Städverksamheten har satsat på är exempelvis deras höga skurmaskintäthet och Tvättcentralerna med deras ”Städklart-system”, vilka innebär att det arbetsrelaterade slitaget minskar och att det blir färre arbetsmoment för medarbetarna. Städverksamheten har även fortsättningsvis haft utbildningar inom exempelvis ergonomi, akut insjuknande, HLR, hjärtstartare, golvvård, maskinhantering och så vidare, med syftet att förbättra arbetsmiljön och säkerheten för de anställda.

Arbetsplatsträffarna (APT) är också en viktig komponent i arbetsmiljöarbetet, då de tillsammans har tagit fram möteskoncept där alla känner att de får göra sin röst hörd och på så vis kan hantera problem som har uppstått. Genom ett tillgängligt chefskap får medarbetarna även utanför APT en möjlighet att diskutera problem som uppstår, komma med förslag på lösningar till problem i arbetsmiljön eller annat som de vill lyfta enskilt.

Vi har en väldigt bra arbetsgrupp, som trots att de geografiskt är utspridda har en god gemenskap. Vi har en öppen kommunikation mellan varandra och de hör av sig när de märker att det är något som skulle kunna förbättras. Det är jättebra, då det är dem själva som vet vad som bäst påverkar deras vardag. Städverksamheten har under de senaste åren haft förhållandevis höga sjuktal, men de har nu trendmässigt börjat sjunka. Det är resultaten från vårt arbete som nu börjar visa sig.” – Helena Grahn

Det systematiska arbetsmiljöarbetet inom städverksamheten fortsätter tillsammans med medarbetarna genom bland annat årliga skyddsronder, förbättrade arbetsredskap och fler utbildningar.

Senast uppdaterad: 1 december 2017, 11:31:52

Skärmklipp - Sofia

Robertsfors kommun fortsätter stödja Sofia Lindberg i hennes elitsatsning längdskidor

Robertsfors kommun har beslutat att fortsätta stödja Sofia Lindberg under säsongen 2017/2018. Sofias elitsatsning i längdskidor marknadsför på ett fint sätt vår kommun och vi önskar henne stor lycka under årets säsong.

Elitbidrag kan lämnas till idrottslag i seriespel på elitnivå (handboll lägst div. 2, i fotboll lägst div. 2) samt individuella idrotter på elitnivå. Varje ansökan om stöd behandlas individuellt och ändamålet med bidraget är att möjliggöra för föreningar att stimulera elitpresterande lag och individer att delta framgångsrikt i tävlingssammanhang.

Senast uppdaterad: 21 november 2017, 10:30:31

pexels-photo-688019

Minska farliga utsläpp från brasan

Nu när vinterkylan är på gång börjar många elda i sina kaminer och spisar för att få lite extra värme. Det många inte tänker på är dock att vedeldning gör att hälsofarlig rök kan spridas i bostadsområden. Hur stora utsläppen blir beror mycket på sättet man eldar. Därför sprider Robertsfors kommun nu information om hur en kan elda på ett sätt som minskar utsläppen.

När ved brinner bildas sotpartiklar och kolväten som är hälsofarliga att andas in. Dessa föroreningar kan i värsta fall leta sig in i lungor och blodkärl och orsaka hjärt- och kärlsjukdomar, luftvägsrelaterade sjukdomar och cancer. Det är framförallt i tätbebyggda områden där många eldar som vedeldning orsakar dålig luftkvalitet.

För att minska utsläppen från vedeldning sprider nu Robertsfors kommun nya råd för vedeldning riktade till hushåll. Råden har tagits fram av Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Råden utgår från senaste rönen från förbränningsforskare, sotare och kamintillverkare.

Viktiga saker att tänka på är att ha torr ved, god lufttillförsel och att stapla brasan luftigt. Sedan får en bäst förbränning och minst förorening om en tänder brasan i toppen.

  • Läs mer om råden och se film hos naturvårdsverket genom att klicka på följande länk (extern-länk).
  • Ladda ner en enkel utskriftsbar broschyr med tips och råd kring eldning genom att trycka på följande länk: Utskriftsversion Tänd i toppen.

Senast uppdaterad: 21 november 2017, 11:19:37

En blomma är på väg att växa upp ur marken

Information om processen kring HVB-verksamheten

I Robertsfors kommun har mottagning för ensamkommande asylsökande barn (EKB) bedrivits sedan 2011 utifrån avtal med Migrationsverket. Det första avtalet var för mottagning av 4 asylsökande barn och 10 platser för EKB med uppehållstillstånd. Under hösten 2015 förändrades inströmningen av asylsökande till Sverige. Under 2015 fördelades 33 353 EKB till landets kommuner varav 46 till Robertsfors.

För att möjliggöra denna mottagning upprättades under en kort tid 3 HVB (Hem för vård eller boende) vilket innebar att vi totalt hade 5 boenden. Från 2016 och framåt har mottagandet av ensamkommande barn till Sverige minskat drastiskt, vilket i sin tur har lett till att antalet individer som kommer till Robertsfors kommun har minskat. 2016 beslutade regeringen även om en rad förändringar i lagar och förordningar som dramatiskt har förändrat villkoren för mottagandet av ensamkommande barn. Det som påverkar kommunen mest är förändringen av fördelningen av ensamkommande barn och unga till kommunerna. Nu sker fördelningen inte längre utifrån avtal utan utifrån en för varje kommun bestämd kvot.

På grund av dessa förändringar, i kombination med att de ungdomar som finns i verksamheten blir äldre, har behovet för platser i form av HVB minskat markant. Under våren 2017 avvecklades boendet Tellus i Bygdeå och under senhösten har boendena Luna (i Robertsfors) och Mira (i Ånäset) omvandlats till korridorsboenden med stöd för ungdomar som är 18 år eller äldre. Framöver kan fler verksamheter komma att avvescklas beroende på behoven.

Samtidigt har kommunen skapat en ny stödverksamhet, Etableringsteamet 18+. De ska fungera som en mobil enhet som dels träffar ungdomarna i deras hemmiljö och dels finns som stöd i teamets egna lokaler samt till viss mån i skolmiljön.

Fokus ligger just nu på att omvandla vår verksamhet för dessa ungdomar från en mottagande till en mer integrerande verksamhet.  Vi säkerställer även att vi har god dialog med de fackliga parterna samt övriga enheter inom kommunen för att hitta lämpliga lösningar för den berörda personalen.

Senast uppdaterad: 7 november 2017, 12:04:50

ladda ned

Insamling till Musikhjälpen, Bygdeå- och Nybyskolan

Sedan den 28 september har Bygdeåskolan och Nybyskolan har tillsammans startat upp en insamling till Musikhjälpen. Läs mer…

Senast uppdaterad: 6 november 2017, 17:03:16

20171019_141530

Den nya arbetsmarknadsenheten

Sedan den 9 oktober har Robertsfors kommuns nya Arbetsmarknadsenhet flyttat in i sina nyrenoverade lokaler. Lokalerna finns på andra våningen i Centrumhuset, direkt till höger från huvudingången. Syftet med Arbetsmarknadsenheten är att hjälpa de individer som står långt från arbetsmarknaden, till studier eller arbete.  Läs mer…

Senast uppdaterad: 20 oktober 2017, 08:41:58

Logotyp

Robertsfors klättrar i Lärarförbundets rankning

Sedan 2002 har Lärarförbundet utsett Sveriges bästa skolkommuner, för att sätta fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan. Förhoppningen som de har är att rankningen ska inspirera kommuner att satsa på dem som skapar den goda skolan – vilket är elever, lärare och skolledare. Läs mer…

Senast uppdaterad: 6 oktober 2017, 16:55:55