Ett tågspår som går genom landskapet

Är du berörd av Norrbotniabanan?

Trafikverket beslutade 2010 om vilken korridor som ska gälla för Norrbotniabanan. I fjol återupptogs arbetet med mer detaljerad planering av sträckan, inom den beslutade korridoren mellan Umeå-Skellefteå. Eftersom flera år har gått, kanske alla som blir berörda av den nya järnvägen, inte känner till det.

Inom korridoren, som kan vara upp till cirka 2 km bred, ska den exakta järnvägslinjen läggas fast i järnvägsplaner för de olika delsträckorna under 2017-2019.

Många fastighetsägare inom korridoren kommer att beröras mer eller mindre, av den nya järnvägen. Och även andra som bor eller kommer att vistas i närheten.

Korridoren är vald att gå kustnära och i huvudsak nära E4 vilket berörda kommuner, Naturvårdsverket, rennäringen, med flera har önskat. Det är viktigt att även möjliggöra stationslägen på kustnära orter.

För kartor, mer information och kontaktpersoner besök Trafikverkets webbplats:
Nyhet – Är du berörd av Norrbotniabanan (Trafikverkets webbplats)
Norrbotniabanan (Trafikverkets webbplats)

Senast uppdaterad: 10 februari 2017, 12:03:59

Vatten som flyter bakom ett träd

Vattenskyddsområde Klintheden och Solbacken

Robertsfors kommun jobbar med att revidera vattenskyddsområdet för Klintheden och Solbacken. Ansökan kommer att lämnas in till kommunfullmäktige för fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. Underlag finns tillgängligt på Robertsfors kommunkontor, Storgatan 13, 915 81 Robertsfors.  Bilaga 8 Förslag till skyddsföreskrifter (pdf-dokument) finns tillgängligt för nedladdning.

Senast uppdaterad: 13 februari 2017, 10:14:56

en karta med detaljplaner

Underrättelse om gransking av detaljplan Hertsånger 2:5

Robertsfors kommun har upprättat en detaljplan för del av fastigheten Hertsånger 2:5. Detaljplanen syftar till att, inom ett fastställt LIS-område, tillskapa tomter för bostadsbebyggelse. Tillkommande bebyggelse består av friliggande bostadshus med erforderliga komplementbyggnader.

Läs mer på sidan Detaljplaner: Hertsånger 2:5 (intern-länk).

Senast uppdaterad: 20 januari 2017, 16:28:18

Information om bredbandsutbyggnad 2017-01-09

De utbyggnadsprojekt som fram till 2020 planerats är omfattande och omsluter mellan 25 – 30 Mkr. För att bättre styra upp verksamheten har en styrgrupp bildats. Den består av kommunchef, ekonomichef, VA-chef, IT-chef samt projektledare. Härigenom kommer beslut avseende planering och styrning få en tydligare status i den kommunala förvaltningen och därmed en bättre förankring på kommunledningsnivå. I styrgruppen hanteras ärenden såsom planering och prioritering av utbyggnad, anslutningsavgifter, upphandlingar m.m. Utbyggnaden utgår från kommunens Bredbandsstrategi 2014-2020.

Byggnation 2016

Under 2016 har byggnationen av de ortssammanbindande näten mellan Västra Sjulsmark – Ytterklinten samt mellan Överklinten – Korssjön – Ultervattnet enligt plan färdigställts. Denna byggnation är ett delprojekt i AC Net:s projekt ”Bredband till fler” som är medfinansierat av EU:s strukturfonder samt Region Västerbotten.

I samband med denna byggnation har områdesnät i Östra Sjulsmark, Ytterklintfäboda, Liden/Brattliden, Korssjön samt norra delen av Ultervattnet (norr om väg 733) etablerats. Dessa etableringar ingår i ett projekt finansierat av Landsbygdsprogrammet, det första av fyra projekt inom detta program. Även områdesnätet i har Estersmark etablerats. Totalt har ett 80-tal fastigheter inom detta projekt anslutits under 2016.

I Ånäset har c:a 85 fastigheter anslutits till bredband och c:a 30 är i det närmaste klara för anslutning. Då Ånäset betraktas som tättbebyggt område ingår det inte i projekten medfinansierade från Landsprogrammet.

Utöver ovanstående etableringar har ytterligare ett 15-tal fastigheter anslutits. Dessa återfinns inom områden som tidigare är utbyggda.

I Skäran pågår förläggning av kanalisation i samband med ett vattenledningsnät. I Östra Kålaboda och i Rickleå har samförläggning av kanalisation skett med Skellefteå Krafts förläggning av el.

I stort har utbyggnaden gått enligt plan. Vissa problem har uppstått genom att de upphandlade entreprenörerna inte haft resurser att leverera på grund av hög arbetsbelastning. Det pågår utbyggnad även i andra kommuner och resurserna är begränsade inför denna omfattande utbyggnad. Detta är ett problem som vi tyvärr kommer att få leva med under resten av programperioden.

För närvarande pågår förläggning av kanalisation i Högfors-Västervik-Bäcklund samt Bastufjärden.

Utbyggnad 2017

I det första av kommunens projekt i Landsbygsprogrammet, dit ovan nämnda områdesnät hör, ingår även byarna Långsjön, Högfors m.fl., Inre och Yttre Bastufjärden, Ytterklinten, Nya Storbäcken samt Kvarnrödningen. Dessa områden har hög prioritet inför 2017. Andra områden som har hög prioritet är de områden där Telia under 2017 kommer att släcka det fasta kopparnätet. Dessa områden är de som hör till telestationerna Brände, Kålaboda, Norum, Ratu, Rickleå, Skäran, Västra Sjulsmark, samt Åkullsjön. I dessa stationer, förutom Åkullsjön, levererar kommunen xDSL-lösning för bredband. För Västra Sjulsmark gäller att flertalet abonnenter där fått fiberanslutning under 2016. I Brände, Norum och Ratu finns sedan ett antal år tillbaka utbyggt fibernät. Dock skall noteras att det i dessa områden finns enstaka abonnenter och områden som inte är anslutna till fibernät. Däremot saknas fibernät i stor omfattning i de områden som hör till stationerna Kålaboda, Rickleå och Skäran. Av denna anledning har dessa områden hög prioritet och planeras att byggas under 2017. Som nämnts ovan har vi kommit en bit på väg genom den samförläggning som skett.

Ytterligare utbyggnad med hög prioritet är ortssammanbindande nät mellan Ultervattnet och Flarken. I samband med det planeras även påbörjad utbyggnad av områdesnät i Flarken med omnejd.

I Ånäset kommer vidare utbyggnad att ske. Det rör fastigheter norr om kyrkan mot Estersmark samt väster ut mot Flarken.

I Robertsfors samhälle kommer utbyggnad att ske i de kvarter där fibernät saknas men där efterfrågan finns. Denna utbyggnad kommer dock inte i sin helhet att färdigställas under 2017.

Projekt

Som nämnts i tidigare information har bidrag beviljats för det första ansökta projektet. Budgeten för detta projekt uppgick till 7 136 000 och bidrag beviljades med 70 % av detta, dvs. 5 121 200 kr.

I den andra projektomgången ansöktes om två olika projekt, 2_1 och 2_2. Då det inte fanns medel för bidrag i den omfattningen som motsvarade utgiftsbudgeten valdes att reducera det ena projektet. Detta innebar att områden söder om Rickleå inte ingår i detta projekt. En av anledningarna till att det var angeläget att Rickleå ingick i ansökan var att vi där redan påbörjat byggnationen genom samförläggningen.

Karta över bredbandsutbyggnad

Projekt 2_2

Strax före nyår fick vi beslut om att de två ansökningarna beviljats. Budgetomslutningen uppgick till
9 695 000 kr för projekt 2_1 och 2 136 000 för projekt 2_2. Det sammanlagda bidraget uppgår därmed till 8 281 700 kr.

För de områden som uteslutits i denna ansökningsomgång återstår förhoppningen om att nya medel senare kommer att tillföras för utbyggnad. Detta har redan budgeterats i regeringens höstbudget där 850 Mkr skall tillföras. Om den fördelning av medel mellan regionerna gäller som i den första omgången så bör c:a 40 Mkr tillföras Västerbotten. Därigenom bör man på goda grunder förvänta sig att de områden som nu uteslutits kan komma att få möjlighet till bidrag vid en senare ansökningsomgång. När detta kan ske är dock i skrivande stund oklart.

De områden som uteslutits kommer då att ingå i projekt 3. Budgeten för dessa områden uppgår till c:a 6,5 Mkr vilket om ansökan beviljas innebär ett bidrag om 5 Mkr.
Karta över bredbandsutbyggnad projekt 2

Projekt 3

Karta över bredbandsutbyggnad projekt 3

 

Senast uppdaterad: 20 januari 2017, 16:28:57

En ungdom tittar ut genom fönstret

Akut behov av nya familjehem!

Just nu finns det många barn och unga i Umeåregionen som snabbt behöver komma till familjehem. Några har föräldrar som inte kan ta hand om dem på ett bra sätt. Andra har kommit till Sverige utan föräldrar och åter andra har en livsstil som måste brytas.

Kan du och din familj ta hand om ett ”extra” barn eller ungdom en tid? Eller känner du någon – en granne, vän eller släkting – som kan vara intresserad av att vara familjehem?På www.umea.se/familjehem kan du läsa mer om vad det innebär att vara familjehem. Du får också gärna hjälpa till atts prida informationen om det akuta behovet av familjehem.

Om du vill göra en insats, gör så här:

Kopiera informationen i den här artikeln och skicka till kollegor, släktingar och andra bekanta. Du kan också dela artikeln i sociala medier.

Tack så mycket!

Vill du veta mera? Läs på www.umea.se/familjehem. Du kan också ringa till mottagningsenheten på telefon 090-16 10 02. Eller mejla familjehemscentrum [at] umea [dot] se.

Alla barn och unga behöver trygghet och en fast hand. Hjälp oss hjälpa.

Se vår film barns behov av familjehem.

Hälsningar

Familjehemscentrum Umeåregionen

Ett samarbete mellan Umeå, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs kommuner för att tillsammans säkra kvalitet och tillgång till familjehem i Umeåregionen

Senast uppdaterad: 16 september 2016, 11:26:54

logo-DUA

En väg in

Känner du till en ungdom i din närhet som är i behov av att få någon form av sysselsättning? Robertsfors kommun och Arbetsförmedlingen har tillsammans upprättat kontaktmöjligheten ”En väg in” som riktar sig till ungdomar utan sysselsättning samt till deras anhöriga och bekanta. Vi jobbar på ett flexibelt sätt för att finna individuella lösningar för de ungdomar vi kommer i kontakt med och vi behöver er hjälp att nå dessa ungdomar, antingen genom att de själva eller någon i deras närhet kontaktar oss.

Detta arbete grundar sig på Delegationen för unga till arbete och deras nationella verksamhet.

Ni kan nå En väg in på: 070-9919146 eller unga [at] robertsfors [dot] se

 

Läs mer här!

Senast uppdaterad: 11 augusti 2016, 13:37:54

David Olofsson motager priset från Kommunstyrelsens ordförande Patrik Nilsson

Ungdomsstipendium 2016

Kommunstyrelsen delar årligen ut ett ungdomsstipendium på 10 000 kronor. Detta skall utdelas till ungdom, enskild eller i grupp, som genom sitt kunnande/agerande – idrottsligt, kulturellt eller på annat sätt gett kommunen god PR.

Årets stipendium delades ut i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 7/6 och tillföll David Olofsson från Överklinten född 2001 och verksam inom ridsporten. Stort grattis!

Nedanför finns nominering av pristagaren att läsa.

David Olofsson

David Olofsson från Överklinten har under säsongen 2015 tagit sig till SM final och intagit prispallen på Svenska ridsportförbundets SM i ponnyhoppning, Sundsvall, genom att placera sig på en sjätteplats på sin häst Ekhagens Poetics Love som David själv tagit upp genom klasserna hela vägen från lägsta hoppklass till den högsta under de sista fyra åren. Utöver detta placerade sig David 5:a i samband med SM i inverkansridnings cup med final på Sundbyholm i juli 2015. Konkurrensen inom ridsporten är enorm. Prestationen att plocka fram en unghäst som tar sig hela vägen fram till SM-final förtjänas att uppmärksammas. I en djuridrott handlar det inte bara om den idrottsliga prestationen i sig, utan även om en livsstil där du tar hand om ditt djur dygnets alla timmar.

Senast uppdaterad: 11 augusti 2016, 13:37:29

Matilda visar upp parcykeln

Teknikinköp till äldreomsorgen

Parcykeln: Två stycken inköpta till äldreboendena i Robertsfors resp. Ånäset. Parcykeln möjliggör för de äldre att komma ut på cykelturer i friska luften. Att cykla runt och uppleva stad och land är möjligt även för den som har en funktionsnedsättning. Cykeln är utrustad med en elmotor som hjälper till i motlut m.m. Den äldre kan använda pedaler och trampa tillsammans med föraren/vårdpersonalen eller bara sitta med om så önskas. Parcykeln är en cykel för två som ger aktivitet, träning och samvaro under trevliga former.

Bike Around: Besök din hembygd eller cykla runt på gamla semestermål runt om i världen eller närmiljön. Med BikeAround kan du besöka hela världen hemifrån äldreboendet via Google Earth. Aktiverar minnen samtidigt som kroppen tränas. För personer med minnessvårigheter kan aktivering med BikeAround hjälpa till att stimulera försämrade kognitiva funktioner genom att låta upplevelsen kretsa kring användarens livshistoria och barndomsminnen, som ofta finns kvar längre trots minnessvårigheter.

Ergonova gungstol: Gungstolsterapin är en innovativ och lovande metod som har en positiv effekt för välbefinnandet hos personer som drabbats av demens, ADHD eller autismspektrumstörningar. Gungstolen är hjälpmedelsklassad. Den har tre automatiska program med försiktiga rörelser, med eller utan musik. Den kan ställas in efter varje användares specifika behov och är en fantastiskt skön och rogivande gungstol. Den är inte större än en vanlig fåtölj och tack vare hjulen är den enkel att flytta.

Ola Polmé, sjuksköterska, författare och föreläsare:

”Jag upplever att vaggning/gungning direkt ökar välbefinnandet hos personer med demens. Dess lugnande effekt gör att mindre energi går åt för att stävja problematiska beteenden.

Senast uppdaterad: 11 augusti 2016, 13:35:36

Upphandling av MSB-hus

Upphandling för nybyggnation av MSB-hus ligger nu ute på e-avrop. Sista anbudsdag är 2016-06-27.MSB-huset ska vara säkerhetsklassad (säkerhetsklass 2) och byggd för datautrustning, reservkraft, elcentral, ventilation och kylning.  Total byggnadsarea 88m. Mer information och för att lämna anbud besök E-avrop (extern-länk).

Senast uppdaterad: 14 juni 2016, 09:01:42

Auktion: Jenningskolans industriprogram

I enlighet med kommunstyrelsens beslut så avyttras nu maskiner och inventarier vid Jenningsskolan. Vi samarbete med PS Onlineauktioner och objekten läggs ut för budgivning onsdag 4/5 och auktionen avslutas torsdag 12/5. Du kan se alla objekt på PS.se

Försäljningsvillkor hittar du på https://psonlineauktioner.se/kopa/villkor1/

Visning sker på plats tisdag 10/5 mellan 10.00-13.00

Frågor kontakta
PS Onlineauktioner Simon Widerstedt 0910-220035
Robertsfors kommun Olle Norberg 0934-14001

Senast uppdaterad: 30 april 2016, 10:25:59