Ändrade öppettider på Fagerliden ÅVC

Sommartid på Fagerliden ÅVC

Fagerliden ÅVC har gått över till sommarens öppettider. Tiderna gäller för perioden 1/4-30/9. Vi håller också lördagsöppet 28/5 & 11/6 mellan kl. 10:00-14:00

Veckodag     Öppettider
Måndag        11.30 – 19.30
Onsdag         07.30 – 15.30
Torsdag        11.30 – 19.30

Senast uppdaterad: 12 april 2017, 11:30:32

Serveringstillstånd

Planerar du att söka serveringstillstånd för tillställning till allmänheten under juni t.o.m. september måste ansökan finnas kommunen tillhanda senast 2:a maj för att ärendet ska hinnas tas upp i Allmänna utskottet.

Mer information om hur du ansöker om serveringstillstånd finns sidan Serveringstillstånd (intern-länk).

Senast uppdaterad: 12 april 2017, 11:27:10

Feriearbeten 2017 – Ungdomar

Det börjar bli dags att söka feriearbeten för 2017. Sista ansökningsdatum för ungdomar är 31 mars och för arbetsgivare 26 mars. Läs mer och ansök på Feriearbeten 2017 – Ungdomar (intern-länk)

Senast uppdaterad: 14 mars 2017, 14:56:16

Filmtävling - laga, låna eller återanvänd på 59 sekunder

Gör en kortfilm på max 59 sekunder och vinn 5 000kr!

Vi söker smarta, kluriga, spännande, roliga, enkla eller svåra kortfilmer på temat ”Laga, låna eller återanvänd – bli en Miljönär”. Helt enkelt tips om hur vi kan göra vår planet till ett mer hållbart ställe. Haka på! Tävlingen riktar sig till dig som bor i Västerbotten och är mellan 13-30 år.

Kortfilmstävling för dig 13-30 år

Gör så här
Du kan göra filmen med din telefon, eller med mer avancerad utrustning om du har tillgång till det. Tävla enskilt eller i grupp/klass. Tävlingen pågår 14 februari-19 mars 2017

Vad du kan vinna:

 • 1:a pris 5 000 kr
 • 2:a pris 3 000 kr
 • 3-5e pris 1 000 kr

(Ev skatter betalas av vinnaren.)
Läs mer och se tävlingsregler på www.regionvasterbotten.se/miljonar

Tävlingsregler

 • Max 59 sekunder film i format för webb.
 • Temat ska vara laga, låna eller återanvända.
 • Region Västerbotten, Avfall Sverige och kommunerna som ingår i avfall Västerbotten (bl.a. Robertsfors kommun) har rätt att publicera filmerna i sina olika kanaler, även ej vinnande bidrag.
 • Alla som är med på bild ska ha godkänt att filmen kan komma att publiceras.
 • Du/ni som gör filmen ska vara mellan 13-30 år och bo i Västerbotten.
 • Miljönär-loggan ska synas i filmen någonstans och i ditt inlägg ska det finnas en länk till miljönär.se (Loggan finns att ladda ner från Region Västerbottens sida)
 • Ladda upp filmen på Youtube, Instagram eller Facebook. Kom ihåg att dina konton måste vara öppna!
 • Tagga inlägget med #miljönär och #återbruk (använd även ordet Miljönär i rubriken på YouTube)
 • Mejla till tavling [at] vakin [dot] se och meddela namn, mobilnummer, samt var vi hittar din film, så att vi inte missar den
 • Det går även att skicka in filmen via e-post till tavling [at] vakin [dot] se. Max 5 MB, annars i zippad mapp via www.sprend.com.

JURYN VÄNTAR – KÖR IGÅNG!

Juryn består av:
Simon Öhman Jönsson, filmbolaget Pixelera, Ingegerd Svantesson, Avfall Sverige samt avfallskommunikatörer från Lycksele, Umeå och Skellefteå

Robertsfors kommun, Samhällsbyggnadskontor är en av tävlingsarrangörerna.

Samrådsgrupp Avfall är ett nätverk i Västerbotten, under Region Västerbotten som består av personer som på olika sätt arbetar med miljö- och avfallsfrågor i länet.  Vi arbetar med en kampanj som heter Bli Miljönärvänlig, initierad av Avfall Sverige, och den här tävlingen är en del i det.

Läs mer och se tävlingsregler på www.regionvasterbotten.se/miljonar

Senast uppdaterad: 28 februari 2017, 14:11:34

Ett tågspår som går genom landskapet

Är du berörd av Norrbotniabanan?

Trafikverket beslutade 2010 om vilken korridor som ska gälla för Norrbotniabanan. I fjol återupptogs arbetet med mer detaljerad planering av sträckan, inom den beslutade korridoren mellan Umeå-Skellefteå. Eftersom flera år har gått, kanske alla som blir berörda av den nya järnvägen, inte känner till det.

Inom korridoren, som kan vara upp till cirka 2 km bred, ska den exakta järnvägslinjen läggas fast i järnvägsplaner för de olika delsträckorna under 2017-2019.

Många fastighetsägare inom korridoren kommer att beröras mer eller mindre, av den nya järnvägen. Och även andra som bor eller kommer att vistas i närheten.

Korridoren är vald att gå kustnära och i huvudsak nära E4 vilket berörda kommuner, Naturvårdsverket, rennäringen, med flera har önskat. Det är viktigt att även möjliggöra stationslägen på kustnära orter.

För kartor, mer information och kontaktpersoner besök Trafikverkets webbplats:
Nyhet – Är du berörd av Norrbotniabanan (Trafikverkets webbplats)
Norrbotniabanan (Trafikverkets webbplats)

Senast uppdaterad: 10 februari 2017, 12:03:59

Vatten som flyter bakom ett träd

Vattenskyddsområde Klintheden och Solbacken

Robertsfors kommun jobbar med att revidera vattenskyddsområdet för Klintheden och Solbacken. Ansökan kommer att lämnas in till kommunfullmäktige för fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. Underlag finns tillgängligt på Robertsfors kommunkontor, Storgatan 13, 915 81 Robertsfors.  Bilaga 8 Förslag till skyddsföreskrifter (pdf-dokument) finns tillgängligt för nedladdning.

Senast uppdaterad: 13 februari 2017, 10:14:56

en karta med detaljplaner

Underrättelse om gransking av detaljplan Hertsånger 2:5

Robertsfors kommun har upprättat en detaljplan för del av fastigheten Hertsånger 2:5. Detaljplanen syftar till att, inom ett fastställt LIS-område, tillskapa tomter för bostadsbebyggelse. Tillkommande bebyggelse består av friliggande bostadshus med erforderliga komplementbyggnader.

Läs mer på sidan Detaljplaner: Hertsånger 2:5 (intern-länk).

Senast uppdaterad: 20 januari 2017, 16:28:18

Information om bredbandsutbyggnad 2017-01-09

De utbyggnadsprojekt som fram till 2020 planerats är omfattande och omsluter mellan 25 – 30 Mkr. För att bättre styra upp verksamheten har en styrgrupp bildats. Den består av kommunchef, ekonomichef, VA-chef, IT-chef samt projektledare. Härigenom kommer beslut avseende planering och styrning få en tydligare status i den kommunala förvaltningen och därmed en bättre förankring på kommunledningsnivå. I styrgruppen hanteras ärenden såsom planering och prioritering av utbyggnad, anslutningsavgifter, upphandlingar m.m. Utbyggnaden utgår från kommunens Bredbandsstrategi 2014-2020.

Byggnation 2016

Under 2016 har byggnationen av de ortssammanbindande näten mellan Västra Sjulsmark – Ytterklinten samt mellan Överklinten – Korssjön – Ultervattnet enligt plan färdigställts. Denna byggnation är ett delprojekt i AC Net:s projekt ”Bredband till fler” som är medfinansierat av EU:s strukturfonder samt Region Västerbotten.

I samband med denna byggnation har områdesnät i Östra Sjulsmark, Ytterklintfäboda, Liden/Brattliden, Korssjön samt norra delen av Ultervattnet (norr om väg 733) etablerats. Dessa etableringar ingår i ett projekt finansierat av Landsbygdsprogrammet, det första av fyra projekt inom detta program. Även områdesnätet i har Estersmark etablerats. Totalt har ett 80-tal fastigheter inom detta projekt anslutits under 2016.

I Ånäset har c:a 85 fastigheter anslutits till bredband och c:a 30 är i det närmaste klara för anslutning. Då Ånäset betraktas som tättbebyggt område ingår det inte i projekten medfinansierade från Landsprogrammet.

Utöver ovanstående etableringar har ytterligare ett 15-tal fastigheter anslutits. Dessa återfinns inom områden som tidigare är utbyggda.

I Skäran pågår förläggning av kanalisation i samband med ett vattenledningsnät. I Östra Kålaboda och i Rickleå har samförläggning av kanalisation skett med Skellefteå Krafts förläggning av el.

I stort har utbyggnaden gått enligt plan. Vissa problem har uppstått genom att de upphandlade entreprenörerna inte haft resurser att leverera på grund av hög arbetsbelastning. Det pågår utbyggnad även i andra kommuner och resurserna är begränsade inför denna omfattande utbyggnad. Detta är ett problem som vi tyvärr kommer att få leva med under resten av programperioden.

För närvarande pågår förläggning av kanalisation i Högfors-Västervik-Bäcklund samt Bastufjärden.

Utbyggnad 2017

I det första av kommunens projekt i Landsbygsprogrammet, dit ovan nämnda områdesnät hör, ingår även byarna Långsjön, Högfors m.fl., Inre och Yttre Bastufjärden, Ytterklinten, Nya Storbäcken samt Kvarnrödningen. Dessa områden har hög prioritet inför 2017. Andra områden som har hög prioritet är de områden där Telia under 2017 kommer att släcka det fasta kopparnätet. Dessa områden är de som hör till telestationerna Brände, Kålaboda, Norum, Ratu, Rickleå, Skäran, Västra Sjulsmark, samt Åkullsjön. I dessa stationer, förutom Åkullsjön, levererar kommunen xDSL-lösning för bredband. För Västra Sjulsmark gäller att flertalet abonnenter där fått fiberanslutning under 2016. I Brände, Norum och Ratu finns sedan ett antal år tillbaka utbyggt fibernät. Dock skall noteras att det i dessa områden finns enstaka abonnenter och områden som inte är anslutna till fibernät. Däremot saknas fibernät i stor omfattning i de områden som hör till stationerna Kålaboda, Rickleå och Skäran. Av denna anledning har dessa områden hög prioritet och planeras att byggas under 2017. Som nämnts ovan har vi kommit en bit på väg genom den samförläggning som skett.

Ytterligare utbyggnad med hög prioritet är ortssammanbindande nät mellan Ultervattnet och Flarken. I samband med det planeras även påbörjad utbyggnad av områdesnät i Flarken med omnejd.

I Ånäset kommer vidare utbyggnad att ske. Det rör fastigheter norr om kyrkan mot Estersmark samt väster ut mot Flarken.

I Robertsfors samhälle kommer utbyggnad att ske i de kvarter där fibernät saknas men där efterfrågan finns. Denna utbyggnad kommer dock inte i sin helhet att färdigställas under 2017.

Projekt

Som nämnts i tidigare information har bidrag beviljats för det första ansökta projektet. Budgeten för detta projekt uppgick till 7 136 000 och bidrag beviljades med 70 % av detta, dvs. 5 121 200 kr.

I den andra projektomgången ansöktes om två olika projekt, 2_1 och 2_2. Då det inte fanns medel för bidrag i den omfattningen som motsvarade utgiftsbudgeten valdes att reducera det ena projektet. Detta innebar att områden söder om Rickleå inte ingår i detta projekt. En av anledningarna till att det var angeläget att Rickleå ingick i ansökan var att vi där redan påbörjat byggnationen genom samförläggningen.

Karta över bredbandsutbyggnad

Projekt 2_2

Strax före nyår fick vi beslut om att de två ansökningarna beviljats. Budgetomslutningen uppgick till
9 695 000 kr för projekt 2_1 och 2 136 000 för projekt 2_2. Det sammanlagda bidraget uppgår därmed till 8 281 700 kr.

För de områden som uteslutits i denna ansökningsomgång återstår förhoppningen om att nya medel senare kommer att tillföras för utbyggnad. Detta har redan budgeterats i regeringens höstbudget där 850 Mkr skall tillföras. Om den fördelning av medel mellan regionerna gäller som i den första omgången så bör c:a 40 Mkr tillföras Västerbotten. Därigenom bör man på goda grunder förvänta sig att de områden som nu uteslutits kan komma att få möjlighet till bidrag vid en senare ansökningsomgång. När detta kan ske är dock i skrivande stund oklart.

De områden som uteslutits kommer då att ingå i projekt 3. Budgeten för dessa områden uppgår till c:a 6,5 Mkr vilket om ansökan beviljas innebär ett bidrag om 5 Mkr.
Karta över bredbandsutbyggnad projekt 2

Projekt 3

Karta över bredbandsutbyggnad projekt 3

 

Senast uppdaterad: 20 januari 2017, 16:28:57

En ungdom tittar ut genom fönstret

Akut behov av nya familjehem!

Just nu finns det många barn och unga i Umeåregionen som snabbt behöver komma till familjehem. Några har föräldrar som inte kan ta hand om dem på ett bra sätt. Andra har kommit till Sverige utan föräldrar och åter andra har en livsstil som måste brytas.

Kan du och din familj ta hand om ett ”extra” barn eller ungdom en tid? Eller känner du någon – en granne, vän eller släkting – som kan vara intresserad av att vara familjehem?På www.umea.se/familjehem kan du läsa mer om vad det innebär att vara familjehem. Du får också gärna hjälpa till atts prida informationen om det akuta behovet av familjehem.

Om du vill göra en insats, gör så här:

Kopiera informationen i den här artikeln och skicka till kollegor, släktingar och andra bekanta. Du kan också dela artikeln i sociala medier.

Tack så mycket!

Vill du veta mera? Läs på www.umea.se/familjehem. Du kan också ringa till mottagningsenheten på telefon 090-16 10 02. Eller mejla familjehemscentrum [at] umea [dot] se.

Alla barn och unga behöver trygghet och en fast hand. Hjälp oss hjälpa.

Se vår film barns behov av familjehem.

Hälsningar

Familjehemscentrum Umeåregionen

Ett samarbete mellan Umeå, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs kommuner för att tillsammans säkra kvalitet och tillgång till familjehem i Umeåregionen

Senast uppdaterad: 16 september 2016, 11:26:54

logo-DUA

En väg in

Känner du till en ungdom i din närhet som är i behov av att få någon form av sysselsättning? Robertsfors kommun och Arbetsförmedlingen har tillsammans upprättat kontaktmöjligheten ”En väg in” som riktar sig till ungdomar utan sysselsättning samt till deras anhöriga och bekanta. Vi jobbar på ett flexibelt sätt för att finna individuella lösningar för de ungdomar vi kommer i kontakt med och vi behöver er hjälp att nå dessa ungdomar, antingen genom att de själva eller någon i deras närhet kontaktar oss.

Detta arbete grundar sig på Delegationen för unga till arbete och deras nationella verksamhet.

Ni kan nå En väg in på: 070-9919146 eller unga [at] robertsfors [dot] se

 

Läs mer här!

Senast uppdaterad: 11 augusti 2016, 13:37:54