Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Anslutning och anslutningsavgifter

Möjlighet att ansluta till kommunalt vatten och avlopp finns inom det verksamhetsområde som kommunen upprättat. Vid anslutning till det kommunala nätet gäller vissa regler. Anslutningsavgiften är en engångsavgift som fastighetsägaren betalar när de ska koppla in sin fastighet till det kommunala ledningsnätet.

Allmänna bestämmelser för brukande av Robertsfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar finns att ladda hem, ABVA (pdf-dokument).

Avgiften består av följande delar:

Servisavgift:

Kostnad för framdragning av de ledningar som förbinder kommunens ledningsnät med fastighetens ledningar (vatten (V), spillvattenavlopp (S), dag-och dränvattenavlopp (Df)).
Förbindelsepunktsavgift: Avgift för att upprätta den punkt där kommunens ansvar slutar och fastighetens börjar.

Tomtyteavgift:

Bidra till att täcka kostnaderna för ledningsdragningen i kommunen. Avgiften beräknas utifrån tomtens area. För fastighet som klassas som bostadsfastighet tas tomtyteavgiften maximalt ut med 83 750 kr.

Lägenhetsavgift:

Varje fastighet som har tillgång till vatten eller avlopp betalar en lägenhetsavgift för varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea. För byggnader som i upplåtelsehänseende bildar en enhet räknas som en lägenhet.

Servisavgift

En avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar för V, S och Df.

En ledning Två ledningar Tre ledningar Samtliga tjänster
49 104 kr 55 241 kr 61 380 kr 61 380 kr

Förbindelsepunktsavgift

En avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df.

V S Df Samtliga tjänster
4 605 kr 7 670 kr 3 070 kr 15 345kr

Tomtyteavgift

En avgift per m2 tomtyta.

V S Df Samtliga tjänster
3,04 kr 5,15kr 2,46 kr 10,23 kr

Lägenhetsavgift

En avgift per lägenhet.

V S Df Samtliga tjänster
2 685 kr 4 475 kr 1 790 kr 8 950 kr

Vattenförening

En avgift per fritidshus i förening med eget ledningsnät anslutet via mätpunkt.

V
8 476 kr

 

Kontaktperson

Arbetsledare GVA

Örjan Persson

Telefon: 0934-141 26

orjan.persson@robertsfors.se

Administratör Gator, VA, Avfall

Eva Glaas

Telefon: 0934-141 08

egs@robertsfors.se