Handläggning av anmälningsärenden

En skriftlig anmälan om miljöfarlig verksamhet skall göras i god tid (senast 6 veckor) innan verksamheten startar. Anmälan inlämnas till Kommunstyrelsen i två exemplar varav det ena skickas till länsstyrelsen som samtidigt ges tillfälle att yttra sig i ärendet. Även andra myndigheter, organisationer och enskilda skall på lämpligt sätt och i skälig omfattning beredas tillfälle att lämna synpunkter.

När faktaunderlaget är tillräckligt ska Kommunstyrelsen besluta något av följande:

  • Meddela råd
  • Förelägga om försiktighetsmått eller förbud
  • Förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd enligt 9 kap 6 § miljöbalken
  • Lämna besked om att ärendet inte föranleder någon åtgärd från myndighetens sida.

Även om sökanden inte formellt behöver avvakta att beslut fattas av myndigheten är det säkrast att ta kontakt med Samhällsbyggnadskontoret/Miljö innan åtgärder vidtas. Om en anläggning uppförs eller en verksamhet påbörjas innan tillsynsmyndigheten fattat beslut finns risk att företaget måste ändra det som redan gjorts. Även om anmälan inte bedöms motivera någon åtgärd vid anmälningstillfället kan myndigheten återkomma vid ett senare tillfälle och ställa krav på åtgärder om det anses berättigat ut miljösynpunkt.

Kommunstyrelsens beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Innebär beslutet enbart råd är detta inget tvingande beslut och kan därför inte överklagas.

För handläggning av ärendet tar myndigheten ut en avgift enligt den taxa som fastställts av kommunfullmäktige. Avgiften varierar beroende på vilken typ av verksamhet eller åtgärd anmälan avser.

Ändring av verksamhet

Vid en anmälan om ändring av verksamhet behöver anmälan endast innehålla de uppgifter som berörs av ändringen. Beskriv den ändring som anmälan avser, varför den ska vidtas samt vilka konsekvenser ändringen har eller kan ha för människors hälsa och/eller miljön.

Tillstånd

Kräver verksamheten eller åtgärden tillstånd ansöks om detta hos länsstyrelsen.

Kontaktperson

Miljöinspektör

Sylvia Jonsson

Telefon: 0934-140 22

Mobil: 070-582 85 74

sijn@robertsfors.se

Miljöinspektör

Samuel Karlsson

Telefon: 0934-141 09

samuel.karlsson@robertsfors.se