Miljöskydd vid cisterner

Där förvaring eller annan hantering av flytande kemikalier förekommer kan miljöeffekterna och saneringsbehovet bli omfattande vid spill och olyckshändelser. Det finns därför behov av att vidta vissa skyddsåtgärder för att undvika att brandfarliga vätskor eller andra kemikalier når omgivande mark och vattendrag.

Här är några exempel på viktiga skyddsåtgärder:

  • Cistern ska vara stadigt uppställd på en yta som bör vara tät. Med tät yta avses asfalt/betong eller motsvarande.
  • Droppskydd/spillplåtar ska finnas där spillrisk kan föreligga, t.ex. vid tankningsplats för fordon. Där ska också finnas tillgång till absorptionsmedel för spill.
  • Slangbrottsventil bör finnas vid tankningsplats för fordon.
  • Påkörningsskydd ska finnas om det finns risk för påkörning.
  • Godkänt elektroniskt överfyllnadsskydd ska finnas.
  • Möjlighet till nivåkontroll ska finnas.
  • Tankens avluftning ska vara dimensionerad så att det inte finns risk för skadligt övertryck i samband med påfyllning.
  • För att undvika felaktiga påfyllningar ska det finnas en tydlig skylt som anger fastighetsbeteckning, cisternens volym och vilken produkt den är avsedd för.
  • Invallning krävs vanligen inom vattenskyddsområden samt för cisterner större än 5 m3 eller för cisterner där placering eller innehåll innebär särskilda risker.
  • Läckagelarm (vid särskilt känslig omgivning eller farliga kemikalier).

Kontaktperson

Miljöinspektör

Sylvia Jonsson

Telefon: 0934-140 22

Mobil: 070-582 85 74

sijn@robertsfors.se