Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Cisterner ur bruk

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor, gäller följande för cisterner som ska tas ur bruk: Cistern och rörledningar som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Att cisternen har tagits ur bruk ska anmälas till tillsynsmyndigheten. I de flesta fall är det kommunen som är tillsynsmyndighet, undantaget gäller tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter där länsstyrelsen har tillsynsansvar.

Vid tömning och rengöring av en cistern ska uppkommet avfall tas omhand som farligt avfall av godkänd mottagare. Observera att eventuell nivåmätare kan innehålla kvicksilver och därför också ska omhändertas som farligt avfall. Då cisternen har rengjorts ska den i första hand lämnas för materialåtervinning. Är inte det möjligt ska den efter rengöring fyllas med sand. Påfyllnings- och avluftningsrör bör avlägsnas eller plomberas för att hindra att påfyllning sker av misstag.

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö rekommenderar att du anlitar ett ackrediterat företag för ovan nämnda åtgärder. Då en cistern samt ledningar/rör tas ur bruk ska ett särskilt ”skrotningsintyg” fyllas i och inlämnas till kommunen. Du gör det enklast genom våran E-tjänst som finns här

Anmälan om urbruktagande av cistern skickas till:

Samhällsbyggnadskontoret, Robertsfors kommun, Storgatan 13, 915 81 Robertsfors.

Kontaktperson

Miljöinspektör

Sylvia Jonsson

Telefon: 0934-140 22

sijn@robertsfors.se

Miljöinspektör

Lina Åberg

Telefon: 0934-141 17

lina.aberg@robertsfors.se