Återkommande kontroll av cisterner

För att undvika utsläpp av föroreningar från cistern till mark och vatten finns regler om återkommande kontroll. Kraven på kontrollen gäller alla cisterner som rymmer mer än en kubikmeter, vare sig de är nergrävda i mark, står inomhus i en källare eller är uppställda utomhus.  Om den återkommande kontrollen missas kan ni riskera vitesföreläggande, förbud eller miljösanktionsavgift. Kontakta snarast ackrediterat kontrollorgan och beställ kontroll om detta inte är gjort!

Kontrollera cisternen
Låta kontrollera cisternen Du ska låta göra både en installationskontroll i samband med att cisternen installeras och återkommande kontroller därefter. Om cisternen repareras måste den kontrolleras innan den tas i bruk. Kontroller ska ske av ackrediterade företag som efter kontrollen lämnar en kontrollrapport till dig. På Swedac:s webbplats kan du se vilka företag som är ackrediterade. Kontrollintervallerna för olika cisterner framgår ur Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor (5 kap 9-10 §§ MSBFS 2018:3).

Vad händer om kraven inte uppfylls?
Om inte kontrollbesiktning sker i tid kan det medföra förbud att använda cisternen. Miljösanktionsavgift kan bli aktuell om tillsynsmyndigheten inte informeras inför installation. En cistern som inte kontrollbesiktigats kan ge upphov till läckage, vilket kan medföra ett omfattande och kostsamt saneringsarbete, och i värsta fall skada mark, grundvatten och vattentäkter för lång tid framöver. Den typen av skada ersätts normalt inte av försäkringsbolagen. Vid tillsynsbesök kontrollerar tillsynsmyndigheten att kraven har följts. Krav på åtgärder kan ställas i samband med tillsyn och dokumentkontroll.

Kontaktperson

Miljöinspektör

Sylvia Jonsson

Telefon: 0934-140 22

Mobil: 070-582 85 74

sijn@robertsfors.se