Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Avfall

Avfall är varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra sig av med. Vissa typer av avfall är så farliga för miljö och/eller hälsa att de är klassade som farligt avfall . Samhällsbyggnadskontoret, Miljö- och bygg utövar tillsyn enligt lagar och förordningar om avfall och farligt avfall.

Det är viktigt att avfall tas om hand på rätt sätt så det inte orsakar problem och skador på miljön i vår kommun

Tekniska kontoret ansvarar för kommunens avfallshantering och sköter insamling av hushållsavfall samt driften av Fagerlidens återvinningscentral. Annat avfall än hushållsavfall som uppkommer i yrkesmässig verksamhet skall lämnas till den som har transporttillstånd. För avfall som inte är farligt avfall ersätts tillståndsplikten med anmälningsplikt i de fall transport endast sker av:

  • En eller flera separata avfallsfraktioner till återvinning då var och en av dem består av ett material.
  • Avfall som uppkommit i egen verksamhet (mängder under 50 ton eller 250 km3 per år kräver varken anmälan eller tillstånd).
  • Tillstånd och anmälningar som gäller transport av avfall administreras av länsstyrelsen i det län där verksamheten har sitt huvudsäte

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall som exempelvis gräsklipp, ogräs, ris och grenar m.m får inte lämnas i skogen eller på någon annan plats i villakvarteret. Dumpning av trädgårdsavfall anses som nedskräpning och är ett miljöbrott som ska polisanmälas.

Trädgårdsavfallet kan komposteras på den egna tomten under förutsättning att det inte orsakar en olägenhet för människor eller miljön.

Trädgårdsavfall kan också lämnas på återvinningscentralen Fagerliden.

Kontaktperson

Miljöinspektör

Sylvia Jonsson

Telefon: 0934-140 22

sijn@robertsfors.se

Miljöinspektör

Lina Åberg

Telefon: 0934-141 17

lina.aberg@robertsfors.se