Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Allmänna hänsynsregler

De allmänna hänsynsreglerna är miljöbalkens rättesnöre. De ska följas av alla som berörs av miljöbalkens regelsystem. De gäller lika väl för en stor miljöstörande industri som för ett enskilt avlopp och oberoende av om man är företagare, kommun, ideell organisation eller privatperson.

 • Bevisbörderegeln
  Du är skyldig att kunna visa att du följer miljöbalkens regler. Tillsynsmyndigheten behöver inte bevisa motsatsen.
 • Kunskapskravet
  Du måste skaffa dig den kunskap som krävs både för att veta hur din verksamhet påverkar människors hälsa och miljön och hur du kan motverka sådan påverkan.
 • Försiktighetsprincipen
  Du ska vidta lämpliga skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått så snart det finns risk för negativ påverkan. Detta gäller även om tillsynsmyndigheten inte ställt några krav.
 • Lokaliseringsregeln
  Platsen och lokalen där verksamheten bedrivs ska vara lämplig. Ett givet bygglov innebär inte alltid att platsen eller lokalen blir godkänd enligt miljöbalkens bestämmelser.
 • Hushållningsprincipen
  Du ska hushålla med råvaror och energi och utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning.
 • Produktvalsprincipen
  Om kemiska produkter innebär risker för människors hälsa eller miljön ska du ersätta produkterna med mindre farliga alternativ i de fall detta är möjligt.
 • Ansvar för att avhjälpa skador
  Skador ska avhjälpas, även de som orsakats tidigare.

Kontaktperson

Miljöinspektör

Samuel Karlsson

Telefon: 0934-141 09

samuel.karlsson@robertsfors.se

Miljöinspektör

Sylvia Jonsson

Telefon: 0934-140 22

sijn@robertsfors.se