Hälsoskydd

Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för hälsoskyddstillsynen inom kommunen. Målet med verksamheten är att förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa. Med olägenhet avses störningar som kan vara skadliga för människor och som inte är ringa eller helt tillfälliga. Exempel på störningar kan exempelvis vara buller, kyla, radon, fukt och mögel.

Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera:

  • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.
  • Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor.
  • Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.

Den som yrkesmässigt avser att driva verksamhet enligt ovan skall skriftligen anmäla detta till Samhällsbyggnadskontoret senast sex veckor innan verksamheten avser att påbörjas. Vid för sen anmälan kan verksamhetsutövaren bli tvungen att betala en s.k. miljösanktionsavgift.

Klagomål på inomhusmiljön

Samhällsbyggnadskontoret/miljö handlägger klagomål som rör inomhusmiljön och hälsoskydd. Klagomålen kan exempelvis handla om störande buller från närliggande verksamhet. Det kan också handla om klagomål på fukt, mögel, dålig ventilation eller andra frågor som är relaterade till inomhusmiljön.

Innan du lämnar in ett klagomål är det alltid bra om du först kontaktar din fastighetsägare, bostadsrättsförening eller den som orsakar störningen för att se om det går att få till en lösning.

Kontaktperson

Miljöinspektör

Sylvia Jonsson

Telefon: 0934-140 22

Mobil: 070-582 85 74

sijn@robertsfors.se

Senast uppdaterad: 5 januari 2017, 09:29:34