Prästen 4

Robertsfors kommun har upprättat ett samrådsförslag för ny detaljplan för fastigheten Prästen 4. Syftet med ändringen är att skapa förutsättningar för bageriverksamhet (ej störande verksamhet) och bostäder. Nu gällande detaljplan reglerar att marken får användas för bostadsändamål. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Planförslaget handläggs med begränsat standardförfarande enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen kap 5. Det innebär att om samrådskretsen inte har några invändningar mot förslaget kan granskningsskedet slopas och detaljplanen kan antas efter samrådsskedet.

Förslaget bifogas och finns även tillgängligt på kommunens hemsida och under kontorstid på Samhällsbyggnadskontoret, Storgatan 13, Robertsfors. Upplysningar lämnas av byggnadsinspektör Sara Forsberg, e-post: sara [dot] forsberg [at] robertsfors [dot] se tfn 0934-141 03.

Synpunkter på förslaget ska vara skriftliga och sändas till Robertsfors kommun, SHBK, Storgatan 13, 915 81 Robertsfors, eller med e-post till harrieth [dot] lindberg [at] robertsfors [dot] se senast den 30 november 2017.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter på planförslaget under samrådstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Senast uppdaterad: 7 november 2017, 10:58:11