Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Detaljplaner

Här hittar du information om planer som är ute på samråd eller granskning. Du har som medborgare möjlighet att påverka planeringen och lämna synpunkter på de planer du hittar här.

Genom plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB) har kommunerna ansvar för den lokala miljön och hushållningen med naturresurser. Rättsverkande reglering av mark- och vattenanvändning och bebyggelsemiljöns utformning kan ske genom detaljplan eller områdesbestämmelser. Kommunens fysiska planering avgör hur mark- och vattenområden ska användas. I detaljplaner regleras bland annat bebyggelse, gator, parker och friluftsområden. Detaljplanerna ligger till grund för beslut om till exempel bygglov.

Att upprätta en detaljplan är en lång och noggrann process som tar mellan 6-18 månader. Noggrannheten behövs för att planen har stark rättsverkan. Kommunstyrelsen beslutar om en plan ska upprättas och vad som är syftet med planen. Kommunfullmäktige beslutar om antagande av detaljplaner.

Kontaktperson

Byggnadsinspektör

Sara Forsberg

Telefon: 0934-141 03

sara.forsberg@robertsfors.se