Samråd översiktsplan

Vi som lever och verkar i Robertsfors kommun med dess olika möjligheter, förutsättningar och rikedomar, behöver olika redskap för att planera vår gemensamma framtid. Ett av dem är den kommunövergripande Översiktsplanen som vi nu har tagit fram.

Översiktsplanen ska beskriva hur kommunen planerar att använda mark och vatten i framtiden. Robertsfors ska ha en fortsatt tillväxt och utveckling och det ska ske på ett hållbart sätt. Planen beskriver hur kommunen tar ställning till utveckling och bevarande som rör till exempel boende, fritid, naturvård, infrastruktur som vägar, järnvägar och många fler områden.

Miljö, klimatförändringar och hållbarhetsfrågor är viktiga. Planen beskriver utvecklingen både på landsbygden och i tätorterna. Vår nya översiktsplan kommer bli en vägledning och ett stöd för de kommunala verksamheterna i beslutsfattandet och i den långsiktiga planeringen och också ett stöd för andra som bedriver verksamheter i vår kommun.

Den 19/9 beslutade Robertsfors kommuns allmänna utskott att fastställa den bifogade samrådshandling.

Vi ger er nu möjlighet att inkomma med synpunkter på det förslag till översiktsplan som nu finns.

Inkom med synpunkter senast 2017-12-31.

Robertsfors kommun önskar att era synpunkter inkommer skriftligen via kommun [at] robertsfors [dot] se med en rubrik som tydligt anger att rör samrådshandling översiktsplan. Önskar ni inkomma med era synpunkter per brevpost skicka det då till:

Robertsfors kommun
Att Karin Ahnqvist
Storgatan 13
915 81 Robertsfors
Med vänlig hälsning
Karin Ahnqvist

Senast uppdaterad: 7 november 2017, 11:52:47

Kontaktperson

Kommunchef

Karin Ahnqvist

Telefon: 0934 - 140 07

Mobil: 070-550 96 09

karin.ahnqvist@robertsfors.se