Översiktsplan

Vid planläggning och tillståndsgivning tolkas och konkretiseras plan- och bygglagens allmänt hållna bestämmelser. Varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta.

Översiktsplanen skall redovisa de allmänna intressena enligt 2 kap. plan- och bygglagen och de miljö- och riskfaktorer som bör beaktas. Vid redovisningen skall riksintressen enligt miljöbalken anges särskilt. Av planen skall framgå grunddragen i användningen av mark- och vattenområden, kommunens syn på hur den bebyggda miljön skall utvecklas och bevaras samt hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena enligt miljöbalken.

Robertsfors kommun arbetar med att utforma en ny översiktsplan.

Tematiskt tillägg för vindkraft

Umeåregionens kommuner Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs har tillsammans tagit fram ett tematiskt tillägg för vindkraft till översiktsplanen. Vindkraftsplanen anger utbyggnadsområden och gemensamma riktlinjer för etablering av vindkraftsanläggningar.

Vindkraft i Umeåregionen

Tematiskt tillägg för strandskydd

Umeåregionens kommuner Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs har tillsammans tagit fram ett tematiskt tillägg, Strandskydd i Umeåregionen (LIS-plan), till översiktsplanen.

Strandskydd i Umeåregionen

Senast uppdaterad: 24 april 2014, 11:26:34

Kontaktperson

Byggnadsinspektör

Sara Forsberg

Telefon: 0934-141 03

sara.forsberg@robertsfors.se