Översiktsplan

Vid planläggning och tillståndsgivning tolkas och konkretiseras plan- och bygglagens allmänt hållna bestämmelser. Varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta.

Översiktsplanen skall redovisa de allmänna intressena enligt 2 kap. plan- och bygglagen och de miljö- och riskfaktorer som bör beaktas. Vid redovisningen skall riksintressen enligt miljöbalken anges särskilt. Av planen skall framgå grunddragen i användningen av mark- och vattenområden, kommunens syn på hur den bebyggda miljön skall utvecklas och bevaras samt hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena enligt miljöbalken.

Utställning och granskning av Robertsfors kommuns förslag till översiktsplan

Robertsfors kommun har upprättat ett granskningsförslag för ny översiktsplan för kommunen. Översiktsplanen ska beskriva hur kommunen planerar att använda mark och vatten i framtiden. Robertsfors ska ha en fortsatt tillväxt och utveckling och det ska ske på ett hållbart sätt. Planen beskriver hur kommunen tar ställning till utveckling och bevarande som rör till exempel boende, fritid, naturvård, infrastruktur som vägar, järnvägar och många fler områden.

Förslaget bifogas längre ned på sidan och finns även tillgängligt under kontorstid på Samhällsbyggnadskontoret, Storgatan 13, Robertsfors.

Upplysningar lämnas av Kommunchef Karin Ahnqvist, e-post: karin [dot] ahnqvist [at] robertsfors [dot] se, tfn 0934-140 07.

Synpunkter på förslaget ska vara skriftliga och sändas till Robertsfors kommun, SHBK, Storgatan 13, 915 81 Robertsfors, eller med e-post till harrieth [dot] lindberg [at] robertsfors [dot] se senast den 22 oktober 2018.

Tematiskt tillägg för vindkraft

Umeåregionens kommuner Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs har tillsammans tagit fram ett tematiskt tillägg för vindkraft till översiktsplanen. Vindkraftsplanen anger utbyggnadsområden och gemensamma riktlinjer för etablering av vindkraftsanläggningar.

Vindkraft i Umeåregionen

Tematiskt tillägg för strandskydd

Umeåregionens kommuner Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs har tillsammans tagit fram ett tematiskt tillägg, Strandskydd i Umeåregionen (LIS-plan), till översiktsplanen.

Strandskydd i Umeåregionen

Kontaktperson

Byggnadsinspektör

Sara Forsberg

Telefon: 0934-141 03

sara.forsberg@robertsfors.se