Lov eller anmälan?

Om du vill söka information om vad som är bygglovspliktigt måste du först veta om din fastighet finns inom detaljplanelagt område eller inom sammanhållen bebyggelse. Bor du utanför dessa områden finns vissa lättnader i bygglovsplikten, särskilt för en- och tvåbostadshus. Beroende på vad det är du vill bygga krävs det antingen bygglov eller en anmälan. Observera att det aldrig behövs både lov och anmälan.

Bygglov

Krävs exempelvis vid nybyggnad, ombyggnad eller tillbyggnad samt för fasadändring. Vidare behöver du bygglov om du gör en väsentlig ändring av en byggnads användning, exempelvis ändrar den från bostad till kontor. Det krävs även bygglov för att anordna eller väsentligt ändra vissa anläggningar, bl.a. murar, plank, upplag m.m. Olika regler gäller i vissa fall inom och utanför detaljplan samt inom och utanför sammanhållen bebyggelse. Ekonomibyggnader för jord- och skogsbrukets behov är undantagna från bygglovskravet utanför detaljplan. Uppgift om vilka områden som innefattas av detaljplan och vilka som räknas som sammanhållen bebyggelse, finns hos Samhällsbyggnadskontoret. Läs mer om bygglovsprocessen.

Rivningslov

Rivningslov krävs för rivning av byggnad eller del av byggnad som ligger inom detaljplanelagt område. Rivningslov behövs normalt inte för att riva sådana byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov.

Marklov

Marklov innebär att man får tillstånd att avsevärt förändra marken. Du behöver marklov för schaktning eller fyllning om höjdläget förändras mer än +/- 0,5 m och om området har detaljplan. Det kan också behövas marklov för trädfällning och skogsplantering om det är reglerat i detaljplanen.

Anmälan

Krävs när du installerar en eldstad eller en värmepump som ex. bergvärme, eller när du gör ändringar i byggnader som berör dess bärande delar, brandskydd samt vid installation eller ändring av ventilation, hissar eller vatten och avlopp. Du måste också göra en anmälan om du ska riva en huvudbyggnad som inte kräver rivningslov.

Friggebodar

I en- eller tvåbostadshusets närhet får man bygglovsfritt uppföra en eller flera fristående byggnader. Det kan vara en bod, ett växthus eller liknande. Byggnadernas sammanlagda yta får vara högst 15 kvadratmeter och den högsta tillåtna höjden (taknockshöjd) är 3 meter. Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter. Om placering avses ske närmare tomtgräns än 4,5 meter måste grannen först ge sitt godkännande.

Relaterade länkar:

Senast uppdaterad: 12 februari 2015, 11:30:35

Kontaktperson

Har du frågor?

Du kan kontakta oss under ordinarie kontorstid mån-fre 08-16.

Byggnadsinspektör

Sara Forsberg

Telefon: 0934-141 03

sara.forsberg@robertsfors.se

För värmepumpsinstallation:

Miljöinspektör

Ulrika Lindström

Telefon: 0934-141 01

Mobil: 070-270 97 40

ullm@robertsfors.se