Bygglovsprocessen

För att handlägga ditt ärende behöver du fylla i en ansökningsblankett och skicka in den till oss tillsammans med tydliga och skalenliga ritningar på vad du avser förändra. Om något saknas eller är oklart i din ansökan ber vi dig komplettera den. Här kan du läsa om hur ritningarna ska vara utformade, väggledning för bygglovshandlingar. Har du frågor, funderingar eller behöver hjälp med ditt bygglov är du välkommen att kontakta eller besöka oss under kontorstid kl.08-16

Handläggningstid

För att underlätta handläggningen och för att ansökan ska få en säker prövning är det viktigt att handlingarna är korrekta och tydliga. Ärenden om lov och förhandsbesked ska handläggas skyndsamt och beslut ska meddelas inom tio veckor från det att den fullständiga ansökningen inkommit till Samhällsbyggnadskontoret. Tiden får förlängas en gång med högst tio veckor.

Laga kraft

När Samhällsbyggnadskontoret beslutat om lov delger vi dig och de personer som haft invändningar beslutet. Vi kungör också beslutet  i Post- och Inrikes Tidningar. Personer som ska delges kan överklaga beslutet inom tre veckor från delgivningen. De personer som inte delges kan överklaga beslutet inom fyra veckor från kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar. Att ett beslut vinner laga kraft innebär att beslutet inte längre kan överklagas.

Kontrollansvarig

När du ska bygga, riva eller utföra markåtgärder måste du oftast anlita en kontrollansvarig (KA). Det är du som är byggherre som anger förslag till KA i ansökan. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att den och de bestämmelser och villkor som gäller följs. KA ska även vara med på tekniska samråd, besiktningar, kontroller och vid kommunens arbetsplatsbesök på ditt bygge. Vid enklare åtgärder behöver du ingen KA. Är du osäker på om du behöver en KA eller inte får du gärna ta kontakt med oss så hjälper vi dig.

Efter den 31 december 2012 är det krav på att de som arbetar som KA måste vara certifierade, det vill säga godkända, för att få utföra kontroller.

Tekniskt samråd

När du fått ditt beslut om bygglov kallar Samhällsbyggnadskontoret dig till ett tekniskt samråd om vi bedömer att det behövs. På det tekniska samrådet diskuterar vi bland annat byggets planering och organisation, ditt förslag till kontrollplan och handlingar som du har lämnat in. I kontrollplanen ska bland annat framgå vilka kontroller som ska göras, vad som ska kontrolleras och vem som ska utföra kontrollen.

Startbesked

Om vi efter det tekniska samrådet bedömer att lagens krav kan uppfyllas får du ett startbesked. I startbeskedet fastställs kontrollplanen för bygget och de eventuella villkor som måste uppfyllas innan du påbörjar bygget. Startbeskedet innebär att du får påbörja ditt bygge. Det är viktigt att du inte påbörjar arbetet innan du får startbeskedet.

Kommunens arbetsplatsbesök

När ditt bygge har varit igång en tid kommer vi att besöka byggarbetsplatsen. Hur många besök och när dessa besök ska utföras bestäms på det tekniska samrådet och finns även med i startbeskedet. Vid besöket tittar vi bland annat på att kontrollplanen följs. Vid enklare byggen behövs inget arbetsplatsbesök.

Slutsamråd

När ditt bygge närmar sig sitt slut är det dags för slutsamråd. Vid slutsamrådet ska byggherren, KA och kommunen delta. Normalt hålls slutsamrådet på byggarbetsplatsen. Under mötet går vi bland annat igenom utlåtanden som den kontrollansvarige gjort och ser efter så att kontrollplanen har följts. Detta möte ligger sedan till grund för att du ska få ditt slutbesked.

Slutbesked

När du visat att alla krav för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och eventuella kompletterande villkor är uppfyllda och kommunen inte har skäl att ingripa så avslutar vi ärendet och ett slutbesked utfärdas till dig. När detta är klart får du ta din byggnad i bruk och börja använda den. Du får inte flytta in före du fått slutbeskedet, om du gör det kan vi ta ut en byggsanktionsavgift. Om vi bedömer att det finns brister som inte är försumbara och som behöver åtgärdas eller att en kontroll behöver göras senare så får ett så kallat interimistiskt slutbesked meddelas. I det beskedet beskriver vi i vilken omfattning du får använda byggnaden. När åtgärderna har genomförts kan du få ditt slutbesked.

Relaterade länkar:

Senast uppdaterad: 27 september 2016, 11:56:53

Kontaktperson

Byggnadsinspektör

Sara Forsberg

Telefon: 0934-141 03

sara.forsberg@robertsfors.se