Bygga utan bygglov

Om du har ett en- eller tvåbostadshus samt fritidshus finns det en del som du kan bygga utan bygglov. I vissa fall krävs dock att du gör en anmälan och får ett startbesked innan du kan påbörja ditt bygge. Är du osäker kontakta Samhällsbyggnadskontoret för att höra om det du planerar att göra är bygglovsbefriat eller inte samt om en anmälan krävs eller inte.

När behöver man inte söka lov?

Ta alltid kontakt med Samhällsbyggnadskontoret om du har frågor eller funderingar om vilka åtgärder som är bygglovsbefriade, anmälningspliktiga eller bygglovspliktiga. Tänk på att inom strandskyddsområde måste strandskyddsdispens sökas, se vidare under avsnittet om strandskydd. Inom kulturhistoriskt värdefulla miljöer kan undantag från bygglovsbefrielse också finnas.

Tänk också på att bygglovsbefriade åtgärder kräver tillstånd från grannen, så kallat grannemedgivande, om de skall placeras närmare än 4,5 m från tomtgränsen. Medgivandet från grannen ska vara skriftligt för att undvika eventuella framtida meningsskiljaktigheter. Om grannen inte ger sitt medgivande kan bygglov sökas för åtgärden varvid en lovprövning görs hos kommunen.

En vanlig fråga som kommunen får är om det är möjligt att bygga en friggebod eller en attefallare innan huvudbyggnaden byggs. Svaret är nej, dessa byggnadstyper ses som komplement till befintligt bostadshus/fritidshus och är bara lovbefriade om huvudbyggnad finns på fastigheten.

Uteplats

I de flesta fall krävs inget bygglov för att iordningställa en uteplats. Om höjden över mark överstiger 1 m kan bygglov krävas, eller om uteplatsen väsentligt påverkar husets utseende. Du får även skydda din uteplats med en mur eller ett plank. Dessa får inte byggas längre ut från huset än 3,6 m och får inte vara högre än 1,8 m. Om detta görs närmare än 4,5 m från tomtgräns krävs skriftligt tillstånd från grannen.

Staket, stängsel, spaljé, pergola

För att avgöra om en konstruktion är ett staket, plank eller spaljé ser man bland annat på dess genomskinlighet. Om mer än 50 % av konstruktionen är luft är det en spaljé. Både stängsel och spaljé är luftiga konstruktioner och för dessa finns ingen maxhöjd. Även en pergola ses som en smäcker och luftig konstruktion. Bygger du en spaljé eller pergola eller om du sätter upp ett stängsel krävs inget bygglov.

Ett staket får inte vara högre än 1,2 m och skall vara genomsiktligt. Om höjden överstiger 1,2 m, eller om konstruktionen är tät räknas det som ett plank och kräver då bygglov. Utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse krävs inget bygglov om planket inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 m.

Är du osäker på hur din konstruktion skall betraktas kontaktar du Samhällsbyggnadskontoret.

Tänk på att om du placerar ett staket, stängsel eller spaljé vid tomtgränsen måste du kunna sköta konstruktionen från din egen tomt. Ett rekommenderat avstånd är minst 0,5 m. Om din granne gett sitt tillstånd kan placering ske direkt vid eller på tomtgränsen. Du skall sätta ”finsidan”, om en sådan finns, mot grannen.

Friggebod

En friggebod får inte ha större byggyta än 15 kvadratmeter, höjd upp till nock max 3 m och den får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 m om inte grannen ger sitt skriftliga tillstånd. Friggeboden får inte användas som bostad utan är ett komplement till ditt bostadshus. Vanliga användningsområden är garage, gäststuga, förråd, växthus, bastu eller lekstuga. Du kan bygga så många friggebodar du vill men den sammanlagda byggarean får inte överstiga 15 kvadratmeter.

Skärmtak

Du kan bygga skärmtak på 15 kvadratmeter utan bygglov. Skärmtaket kan placeras över uteplats, balkong, entré, vid friggebod, attefallshus eller andra komplementbyggnader om avsikten är att skapa en skyddad uteplats eller entré. Man kan bygga flera skärmtak men den sammanlagda arean får inte överstiga 15 kvadratmeter. Skärmtak får inte byggas närmare än 4,5 m från tomtgräns utan grannens skriftliga medgivande.

Liten tillbyggnad

Om din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område, utanför sammanhållen bebyggelse och inte är inom strandskyddsområde eller i en kulturhistoriskt värdefull miljö kan du göra en liten tillbyggnad av din huvudbyggnad utan bygglov. Tillbyggnaden får vara max 50 % av byggnadsarean för befintlig huvudbyggnad, dock max 30 kvadratmeter. Tillbyggnaden får inte dominera över huvudbyggnaden. Denna åtgärd får bara genomföras vid ett tillfälle. Känner du dig osäker för vad som gäller för ditt hus kontaktar du Samhällsbyggnadskontoret.

Nya regler för liten tillbyggnad från 1 juli 2017

De nya byggreglerna innebär att på en- och tvåbostadshus i detaljplanelagt område kan man utföra mindre tillbyggnader i form av burspråk, balkong eller uppstickande byggnadsdel utan bygglov, om det inte strider mot detaljplanen. Bygglovsbefrielsen gäller inte i områden eller för hus som bedöms vara särskilt kulturhistoriskt värdefulla. Kontakta Samhällsbyggnadskontoret för att få reda på vad som gäller för just din fastighet.

Uppställning av husvagn, husbil, fritidsbåt mm

Från 1 juli 2017 är det tillåtet att, inom detaljplanelagt område, säsongsförvara husvagn, husbil, båt och liknande i omedelbar närhet av en- eller tvåbostadshus och minst 4,5 m från tomtgräns utan att behöva söka tillfälligt bygglov. Max två enheter får ställas upp. Bygglovsbefrielsen gäller inte i områden eller vid hus som bedöms vara särskilt kulturhistoriskt värdefulla.

Tak och fasadändringar på en- och tvåbostadshus

Du kan, inom detaljplanelagt område, byta beklädnad och färg på fasad och tak utan att söka bygglov om det inte väsentligt förändrar byggnadens eller områdets karaktär. Åtgärden får inte strida mot detaljplanen som gäller för området. Bygglovsbefrielsen gäller inte för kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller inom kulturhistoriskt värdefulla områden.

Murar

Normalt behövs bygglov för att uppföra en mur eller en stödmur som är högre än 0,5 m inom detaljplanelagt område eller inom sammanhållen bebyggelse. Om muren byggs för att skapa en skyddad uteplats inom 3,6 m från bostadshuset och inte är högre än 1,8 m behövs inget bygglov. Muren får inte uppföras närmare tomtgräns än 4,5 m utan grannens skriftliga medgivande. Ges inte medgivande krävs bygglov.

Utanför detaljplanelagt område eller sammanhållen bebyggelse får man bygga murar i omedelbar närhet av bostadshuset utan bygglov. Muren får inte uppföras närmare än 4,5 m från tomtgräns utan grannens skriftliga medgivande. Ges inte medgivande måste bygglov sökas.

Kontakta Samhällsbyggnadskontoret om ditt hus är kulturhistoriskt värdefullt eller ligger inom kulturhistoriskt väderfull område för att få besked för vad som gäller för din fastighet.

Plank

Plank kräver bygglov. Som plank räknas en konstruktion som är tät och/eller högre än 1,2 m. Om konstruktionen är genomsiktlig och inte är högre än 1,2 m räknas det som ett staket och kräver därmed inget bygglov. Om mer än 50 % av konstruktionen består av luft räknas den som en spaljé. Spaljéer är bygglovsbefriade och har ingen maxhöjd.

Om planket byggs för att skapa en skyddad uteplats inom 3,6 m från bostadshuset och inte är högre än 1,8 m behövs inget bygglov. Planket får inte uppföras närmare än 4,5 m från tomtgräns utan grannens skriftliga medgivande. Ges inte medgivande måste bygglov sökas.

Utanför detaljplanelagt område eller sammanhållen bebyggelse får man bygga plank i omedelbar närhet till bostadshuset utan bygglov. Planket får inte uppföras närmare tomtgräns än 4,5 m utan grannens skriftliga medgivande. Ges inget medgivande måste bygglov sökas.

Kontakta Samhällsbyggnadskontoret om ditt hus är kulturhistoriskt värdefullt eller ligger inom kulturhistoriskt väderfull område för att få besked för vad som gäller för din fastighet.

Attefallsåtgärder för en- och tvåbostadshus

Du som har en- eller tvåbostadshus eller fritidshus kan utföra så kallade attefallsåtgärder som inte kräver bygglov. Däremot skall du göra en anmälan och måste invänta startbesked innan du kan påbörja ditt byggande. En anmälan kräver i princip samma typ av underlag som en bygglovsansökan. I första läget behövs planritning, fasadritning, sektionsritning, teknisk beskrivning och situationsplan.

Dessa bygglovsbefriade åtgärder gäller inte på byggnader som ses som särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässigt eller konstnärlig synpunkt eller om fastigheten ligger inom sådana områden. Om fastigheten ligger inom strandskyddat område kan strandskyddsdispens behöva sökas, se vidare under avsnittet för ”strandskydd” (länk).

I vissa fall kan de anges i en detaljplan eller i områdesbestämmelser att vissa eller inga attefallsåtgärder är tillåtna och i sådana fall måste bygglov sökas. I de fall detaljplanen eller områdesbestämmelserna antagits innan attefallsbestämmelserna antogs tillämpas principen att det som anges för så kallade friggebodar även gäller för attefallsåtgärderna. Med andra ord, om det anges att en friggebod kräver bygglov måste bygglov sökas för attefallsåtgärder.

Till attefallsåtgärder räknas:

  • bygga en eller flera komplementbostadshus eller komplementbyggnader på en sammanlagd byggnadsarea på 25 kvadratmeter, så kallade attefallshus
  • tillbyggnad av huvudbyggnad med 15 kvadratmeter bruttoarea
  • tillbyggnad med högst två takkupor. Takkuporna får uppta halva takfallet och får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen
  • inredning av ytterligare en bostad på fastigheten. Denna möjlighet gäller endast för enbostadshus

Attefallshus

Attefallshus får vara högst 4,0 m från mark till taknock och skall placeras minst 4,5 m från tomtgräns. Om grannen ger sitt skriftliga medgivande får den placeras närmare. Attefallshuset kan byggas som komplementbyggnad eller komplementbostadshus. Exempel på attefallare som komplementbyggnad är garage, gäststuga, förråd, växthus mm.

Ett komplementbostadshus är en självständig bostad och skall vara tillgänglighetsanpassad enligt bygglagstiftningen. Det innebär att de handlingar som skall följa med anmälan är något mer omfattande än om man bara bygger en komplementbyggnad, kontakta Samhällsbyggnadskontoret för vilka handlingar som krävs. Det finns många exempel på färdiga koncept som man kan titta på för att få en uppfattning om hur en attefallare kan inredas som godkänd bostad. Om attefallaren är ett komplementbostadshus får man göra en skyddad uteplats utan bygglov, se vidare under avsnittet om uteplats.

Kontaktperson

Har du frågor om bygglovsbefriade eller anmälningspliktiga åtgärder?
Kontakta byggnadsinspektör Sara Forsberg via mail eller telefon, säkrast mån-fre kl 08-12.

Byggnadsinspektör

Sara Forsberg

Telefon: 0934-141 03

sara.forsberg@robertsfors.se

Relaterade länkar: