Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Elevhälsan

Elevhälsan är ett begrepp med flera betydelser. Dels är elevhälsan en organisatorisk del som består av skolsköterska, kurator, logoped, studievägledare, psykolog, skolläkare, specialpedagog och pedagogerna i för- och grundskolan som arbetar tillsammans i Elevhälsoteam för vardera skola i Robertsfors kommun.

Men ännu viktigare är att elevhälsan är ett arbetssätt i skolan, elevhälsan omfattar därmed all personal i hela för- och grundskolan för alla barn och elever.

Elevhälsan ska huvudsakligen arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Med målsättning att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan bidrar till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Den har ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.

Elevhälsan arbetar också med mer generellt inriktade uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö, till exempel skolans värdegrund, arbetet mot kränkande behandling, undervisningen om tobak, alkohol och andra droger, jämställdhet samt sex- och samlevnadsundervisning.

Kontaktperson

Skolsköterska

Linda Björn

Mobil: 070-66 77 436

labr@robertsfors.se

Skolsköterska

Therese Björkholm

Mobil: 070-55 80 186

terese.bjorkholm@robertsfors.se

Kurator

Hanna Lämås

Mobil: 070-699 04 29

hanna.lamas@robertsfors.se

SKolkurator

Petra Lundmark

Mobil: 070-750 24 52

petra.lundmark@robertsfors.se

TF Barn- och utbildningschef

Hilda Vidmark

Telefon: 0934-141 40

Mobil: 070-546 64 03

hilda.vidmark@robertsfors.se