Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Frågor och svar

På den här sidan hittar ni svar på många vanliga frågor som gäller förskoleplats . Titta gärna igenom frågorna och se om ni hittar vad ni söker. Gör ni inte det är ni välkommen att ta kontakt med oss på Barn- och Utbildningskontoret.

Ansökan kan göras så fort ni vet ungefär när ni vill att ditt barn ska börja i förskolan, men senast fyra månader innan för att garantera att ni får plats på önskat datum, detta i enlighet med platsgarantin.

Ni får besked så snart ditt barn har fått ett datum för inskolning.

Ni kan ändra startdatum fram tills ni fått erbjudande om plats och inskolningsdatum. Tackar ni nej efter det förlorar ni er plats och måste ansöka om på nytt.

Att man har förtur på den förskolan man har sitt/sina äldre barn.

Vi erbjuder fem dagars kostnadsfri inskolning. Inskolningstiden planeras tillsammans med personalen.

Ja. Avgiften ska betalas 12 månader om året oavsett om ditt barn är på förskolan eller inte.

Ja, annars får du betala enligt inkomsttaket. Detta görs via vår E-tjänst.

Fakturan för föregående månads avgift/er skickas ut i början på varje månad och förfaller till betalning i slutet av månaden. Vill du betala din barnomsorgsavgift via autogiro, kontakta ekonomikontoret för information och beställning av blankett.
Önskar du E-faktura, kontakta din bank.

Ja, det är vårdnadshavares skyldighet att göra det. Den avgiftsgrundande inkomsten är hushållets aktuella bruttoinkomst under året, oavsett om barnen är gemensamma.

Vid gemensam vårdnad, och om ni båda har behov av omsorg, har ni varsin plats. Avgiften för varje plats grundas på den sammanlagda inkomsten i era respektive hushåll. Om en förälder inte längre behöver plats kan avgiften bli högre för den förälder som har kvar sin plats. Avgiften kan dock aldrig bli mer än maxtaxan.

Från och med höstterminen det året ditt barn fyller tre år reduceras avgiften. Är barnet placerat 15 timmar per vecka (525 timmar per år) och följer grundskolans läsårs tider är förskolan avgiftsfri.

Nej, föräldraledighet kan inte kombineras med arbete/studier under samma vecka. Antingen gäller 15 timmar i veckan för föräldraledighet eller schema baserat på arbetstiden.

Är ni sjukskriven har barnet rätt att vara på förskolan sin vanliga vistelsetid. Det vill säga hade barnet heltid innan sjukskrivningen, får de fortsätta ha det under din sjukskrivning och hade barnet deltid så fortsätter det så.
Det som kan ge minskad vistelsetid under en sjukskrivning är om restiden minskar när vårdnadshavare inte arbetar och då ska vistelsetiden minskas motsvarande restidens minskning.
I vissa fall kan det även handla om en utökad tid under sjukskrivningen,i samråd med rektor.

Nej. När man är ledig från arbete eller studier ska barnet också vara ledigt.

Ja. Ni får lämna ditt barn 15 timmar per vecka när ni är arbetslös.
Meddela schemaändring och eventuell ändring av inkomst till handläggare på kommunen.

Ja. Ni får lämna ditt barn 15 timmar per vecka när du är föräldraledig med ett yngre barn.
Meddela schemaändring och eventuell ändring av inkomst till handläggare på kommunen.

En månad efter födsel av syskon kan barnet behålla ordinarie förskoletider. Därefter gäller 15 timmar. Avgiften kvarstår ifall ordinarie tider nyttjas.

Vid graviditetspenning gäller samma regler som vid föräldraledighet, 15 timmar per vecka.
Meddela schemaändring och eventuell ändring av inkomst till handläggare på kommunen.

Grunden för all barnomsorg är att man bara får lämna sitt barn under tiden man arbetar/studerar + restid. Om föräldrarnas arbetstider gör att det, utifrån barnets perspektiv, behövs mertid kan rektor besluta om ”särskilt skäl för placering”.

Barnen har rätt till barnomsorg när föräldern sover efter skiftarbete. Som regel har man som rätt till 7-8 h vila. Individuella lösningar kan krävas och beslutas i samråd med rektor.

Nej, det är verksamheten som beslutar hur timmarna ska fördelas över veckan.

Ja, ni får lämna det friska barnet enligt ordinarie schema. Vid särskilda omständigheter som sjukhusvistelse eller liknande, får ni lämna efter överenskommelse.

Om ett barn inte dyker upp och vårdnadshavare inte har meddelat detta så försvinner platsen efter tre månader.

Uppsägning görs via vår e-tjänst och uppsägningstiden är en månad.

Nej, detta sker automatiskt. Om ni inte bockade i att du önskade fritids (skolbarnomsorg) då du ansökte om skolplacering kan detta göras i efterhand via vår E-tjänst.

Reducering av avgiften kan medges i följande fall:
• Vid barnets frånvaro på grund av att barnet varit sjukt mer än 30 dagar i följd.
Reducering kan ske med högst 50 % av ordinarie avgift.
• Om dagbarnvårdaren är sjuk/förhindrad att ta emot barn och kommunen ej kan erbjuda annan omsorg.
Skriftlig ansökan om återbetalning ska göras till respektive verksamhetschef. Detta ska ske senast månaden efter, detsamma gäller vid eventuella synpunkter på fastställd avgift.

Kontaktperson

Sekreterare Barn & Utbildning

Nina Nordell

Telefon: 0934-141 42

nina.nordell@robertsfors.se